Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes innspill til forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter ekonsultasjon

  30.08.2022

  Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag til, med de rammer og forutsetninger departementet legger til grunn. Vi forutsetter at nye regler følges opp med evaluering for å vurdere at vilkår og forutsetninger er hensiktsmessige.

 • Akademikernes innspill til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid

  30.08.2022

  Akademikerne mener at fast ansettelse i heltidsstillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, og støtter i hovedsak departementets forslag om en lovfestet heltidsnorm. Samtidig er det nødvendig å ha muligheten til deltidsansettelse under enkelte og klare forutsetninger. Denne muligheten er ikke tydelig i departementets forslag

 • Akademikernes høringsinnspill til NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

  28.06.2022

  God tilgjengelig forskning og god formidling blir stadig viktigere i det offentlige ordskiftet for å fremme en kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Akademikerne mener autonomi hos kunnskaps- og forskningsinstitusjonene, kvalitet og transparens i forskningen, ytringsfrihet og det at forskere deltar i samfunnsdebatten, er viktig for tilliten til forskningsbasert kunnskap.

  Akademikerne mener at rapporten gir en god beskrivelse av hva som utfordrer den akademiske friheten og ytringsfriheten når det gjelder utadrettet formidling. Det internasjonale bildet som beskrives i rapporten fremstår som urovekkende.

 • Akademikernes høringsinnspill til rapport for et partssammensatt utvalg- sikring av feriepenger

  20.06.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring – rapport fra et partssammensatt utvalg – sikring av feriepenger. Akademikerne støtter de vurderinger og tiltak som et samlet utvalg og flertall i utvalget foreslår for bedre sikring av ansattes opptjente feriepenger og mener disse fremstår målrettede og forholdsmessige ut fra behovsomfang og konsekvenser. Vi støtter videre et samlet utvalgs vurdering om ikke å foreslå endringer i ferielovens regler om varsling av ferie, fastsetting av ferie og endring av fastsatt ferie.

 • Akademikeres innspill til regjeringens distriktsmelding

  07.06.2022

  Akademikerne er opptatt av bærekraftige lokalsamfunn, og at innbyggerne har tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor de bor i landet.

  Regjeringen har store ambisjoner for distriktene, og vil rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og legge planer for hvordan vi skal styrke Distrikts-Norge for framtiden gjennom en aktiv næringspolitikk og et desentralisert utdanningstilbud.

 • Akademikernes innspill til Generalistkommuneutvalget

  07.06.2022

  Akademikerne er opptatt av bærekraftige lokalsamfunn, og at innbyggerne har tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor de bor i landet.

 • Akademikernes høringssvar- om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

  20.05.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering. Akademikerne støtter forslagene med enkelte kommentarer.

 • Akademikernes innspill kommuneproposisjonen

  18.05.2022

  Akademikerne mener Stortinget bør

  - gi kommunene økte frie inntekter for å utvide handlingsrommet.

  - be regjeringen vurdere lovkrav om juristkompetanse i alle kommuner, i eget hus eller som en del av et interkommunalt samarbeid.

  - be regjeringen starte et utredningsarbeid av statlig medfinansiering av psykologer i kommunen som bygger på allerede eksisterende trygdebaserte modeller for finansiering av leger og fysioterapeuter. Dette bør inngå som en del av den varslede stortingsmelding om Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

  - be regjeringen styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen.

 • Akademikernes høringssvar- endringer i domstolstrukturen

  27.04.2022

  Akademikerne støtter ikke regjeringens forslag om reversering av dagens domstolstruktur. Dette begrunnes nærmere for tingrettene i pkt. 2 nedenfor, og for jordskifterettene i pkt. 3.

 • Akademikernes høringssvar- endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

  20.04.2022

  Akademikerne mener at hovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være faste direkte ansettelser. Trygge forhold i arbeidslivet er en forutsetning for den norske modellen. Innleiereglene er sentrale for å sikre trygge arbeidsvilkår og hindre useriøse aktører i arbeidsmarkedet. I et samfunnsperspektiv er det derfor nødvendig å avveie virksomhetenes behov for fleksibilitet mot arbeidstakernes behov for trygghet og forutsigbarhet. Med dette som bakgrunn støtter Akademikerne mange av departementets forslag med noen presiseringer. Når det gjelder forslaget om en generell innstramming i innleiereglene fra bemanningsforetak kan vi imidlertid ikke støtte dette forslaget. Dette forslaget mangler en grundig konsekvensutredning og er derfor ikke basert på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Forslaget er begrunnet i misbruk i enkelte bransjer, men har som konsekvens at hele arbeidslivet får en betydelig begrensning i muligheten til å dekke tidsbegrensede kompetansebehov. Forslaget vil kunne føre til at flere av våre medlemsgrupper i større grad vil oppleve midlertidige tilsettinger. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag og en grundig konsekvensutredning før man eventuelt vurderer endringer.

  Oppsummert er Akademikernes syn:

  - Akademikerne støtter ikke forslaget om en generell innstramming i innleiereglene fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter.

  - Akademikerne støtter forslaget om et geografisk avgrenset innleieforbud i byggebransjen for «bygningsarbeid» dersom dette kombineres med tidsbegrensing og fortløpende evaluering av en eventuell videreføring.

  - Akademikerne støtter forslaget om å lovfeste vurderingsmomenter for om det foreligger innleie eller entreprise.

  - Akademikerne mener tidsgrensene for innleides rett til fast ansettelse må harmoniseres både mellom de ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven og mellom statsansatteloven og arbeidsmiljøloven. Tidsgrensen bør imidlertid konsekvensutredes. En tidsgrense for innleie bør kunne fravikes etter avtale med tillitsvalgte, eksempelvis fra to til tre år. Det må være opp til den innleide om man ønsker å benytte seg av retten til fast ansettelse hos innleier eller forbli ansatt hos utleier.

  - Akademikerne mener innleieadgangen etter arbeidsmiljøloven og statsansatteloven bør være lik.

  - Akademikerne støtter forslaget om å innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak, at Arbeidstilsynets kompetanse på dette området utvides og at arbeidsmiljølovens regler om virkninger av ulovlig innleie også skal gjelde for innleie fra bemanningsforetak.

  - Akademikerne støtter at det er behov for et styrket kunnskapsgrunnlag og partssamarbeid når det gjelder innleie.