Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/2781
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152
Dato for vårt høringssvar: 17. oktober, 2022

Akademikernes innspill til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv.

Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet i norsk rett. Akademikerne er positive til direktivets formål om å styrke arbeidstakers rettigheter og bidra til et mer forutsigbart arbeidsliv. De endringene som er foreslått for å gjennomføre direktivet i norsk rett mener Akademikerne vil være egnet til å bidra til en ytterligere forbedring av arbeidstakernes rettigheter og behov for forutsigbarhet. I tillegg er det for Akademikerne viktig at det ikke innføres begrensninger i adgangen til å inneha bierverv, slik direktivets artikkel 9 åpner for.

Kort oppsummert støtter Akademikerne i all hovedsak departementets forslag til endringer i lov og forskrift, men med forslag til justeringer i enkelte av endringsforslagene til arbeidsmiljøloven.

Det vises til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 29. juni i år om gjennomføring av direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett. Høringen har vært behandlet i Akademikernes styre. Akademikerne gir med dette sitt høringsinnspill.

Generelt

Akademikerne er positive til direktivets formål om å styrke arbeidstakers rettigheter og bidra til et mer forutsigbart arbeidsliv. De endringene som er foreslått for å gjennomføre direktivet i norsk rett mener vi vil være egnet til å bidra til en ytterligere forbedring av arbeidstakernes rettigheter og behov for forutsigbarhet. I tillegg er det for Akademikerne viktig at det ikke innføres begrensninger i adgangen til å inneha bierverv, slik direktivets artikkel 9 åpner for.

Kort oppsummert støtter Akademikerne i all hovedsak departementets forslag til endringer i lov og forskrift, men slik at vi foreslår justeringer i enkelte av endringsforslagene til arbeidsmiljøloven (aml.). Dette gjelder i hovedsak:

  • Forslaget til ny § 14-6 første ledd
    • bokstav g - opplysning om fravær betalt av arbeidsgiver
    • bokstav h – opplysning om fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold
    • bokstav o - opplysning om rett til utdannelse/opplæring
  • Forslaget til ny § 14-6 andre ledd - henvisning til lov, forskrift og tariffavtaler

I det følgende omtales departementets forslag til endringer ut fra samme nummerering som direktivets artikler. For enkelte av artiklene har departementet vurdert at det ikke er behov for endringer i norsk rett. Dette er vurderinger vi støtter.

Formål, gjenstand og virkeområde - artikkel 1

Akademikerne er enig i departementets vurdering om at arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep i tilstrekkelig grad omfatter de grupper som omfattes av direktivet. Departementet mener det ikke er behov for lovendringer her, og Akademikerne støtter dette.

Utlevering av opplysninger til arbeidstaker om egne arbeidsvilkår - artikkel 3

Akademikerne støtter departementets vurdering om at skriftlighetskravet i aml. § 14-5 er teknologinøytralt og dekker de krav som stilles i direktivets artikkel 3. Vi er derfor enig i at det «ikke er behov for å presisere vilkår ved elektronisk skriftlighet i lovteksten», jf. høringsnotatet pkt. 4.3.

Opplysningsplikt – artikkel 4

Departementets vurdering er at aml. § 14-6 i stor grad oppfyller kravene etter artikkel 4, men likevel slik at listen i § 14-6 over opplysninger som minst skal gis, må utvides og endres noe. Akademikerne støtter i hovedsak departementets forslag, med slik at vi har kommentarer til flere av forslagene, herunder noen forslag til justeringer.

Forslag til endring i § 14-6 bokstav b – opplysning om arbeidsplassen/arbeidssted

Departementet foreslår ut fra direktivforpliktelsene at det i bokstav b inntas at arbeidsavtalen også må opplyse om at arbeidstaker «fritt kan bestemme sitt eget arbeidssted». Departementet legger til grunn at presiseringen kan være «særlig hensiktsmessig for arbeidstakere som jobber via digitale plattformer, ved fjernarbeid og andre lignende arbeidsforhold» (høringsnotatet pkt. 5.3.2). Akademikerne støtter i utgangspunktet forslaget, og slik vi forstår bestemmelsen vil denne presiseringen bare gjelde der det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass.

Arbeid fra virksomhetens lokaler er og skal være hovedregelen. Vi er imidlertid opptatt av at forslaget til presisering ikke må virke begrensende for ansattes mulighet for frivillig hjemmekontor og annet fjernarbeid. Vi legger til grunn at så lenge det eksisterer en hovedarbeidsplass i virksomheten, skal heller ikke ansatte som har avtaler om minst 50 prosent hjemmearbeid/fjernarbeid omfattes av den foreslåtte nye formuleringen i bokstav b. Det må fortsatt være hjemmekontorforskriften som setter rammene for når hjemmekontor skal avtales skriftlig. For Akademikerne er det viktig at ansatte sikres fleksibilitet til å kunne arbeide fra hjemmekontor og annet fjernarbeid uten at dette reguleres mer enn nødvendig.

Forslag til ny § 14-6 første ledd bokstav o - opplysning om rett til utdannelse/opplæring

Når det gjelder departementets forslag om å innta i aml. § 14-6 opplysninger om rett til utdannelse/opplæring (høringsnotatet pkt. 5.3.5), støtter Akademikerne departementets vurdering om at lovendring er nødvendig for å ivareta direktivforpliktelsen. Vi støtter i utgangspunktet også forslaget til lovendring, men foreslår at ordlyden i bokstav o tilføyes «og nødvendig vedlikehold av kompetanse».

Direktivet gir liten veiledning om hvilke typer utdannelse bestemmelsen sikter til, men som departementet påpeker vil den inkludere informasjon om obligatorisk utdannelse/opplæring, og den vil trolig også være videre og mer generell enn dette (opplæring som følge av (tariff)avtale, arbeidsgiverpolicy eller lignende).

Flere yrkesgrupper omfattes av regler om obligatorisk etterutdanning, enten for å beholde autorisasjon/sertifikat eller medlemskap i profesjonsforening. Vi erfarer at arbeidsgiverne mer nå enn tidligere er tilbakeholdne med både å gi fri til kurs m.m. og i tillegg gi økonomisk bidrag til dette. Dermed ender flere arbeidstakere med selv å bekoste sin etterutdanning når egen kompetanse må vedlikeholdes. Denne utviklingen er bekymringsfull.

Forslag til endring i § 14-6 første ledd bokstav g - opplysning om fravær betalt av arbeidsgiver

Akademikerne støtter i hovedsak forslaget om å innta tilføyelser i aml. § 14-6 bokstav g slik at også eventuell rett til annet betalt fravær tas inn i bestemmelsen (høringsnotatet pkt. 5.3.6).

Vi foreslår imidlertid en noe annen formulering. Vi foreslår at det heller tas inn «fri» som er betalt av arbeidsgiver, fremfor «fravær» betalt av arbeidsgiver. Formuleringen «fravær med lønn» er ikke vanlig begrepsbruk i arbeidsmiljøloven, og for så vidt heller ikke i tariffavtalene. Der benyttes ulike varianter av formuleringen «fri med lønn». Vi foreslår derfor at ordlyden i bokstav g endres til «[…] og eventuell annen rett til fri med lønn».

Forslag til endring i § 14-6 første ledd bokstav h – opplysning om fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold

Akademikerne støtter departementets vurdering om at det er nødvendig med en lovendring for å oppfylle direktivets krav om informasjon om fremgangsmåten for å bringe arbeidsforholdet til opphør (høringsnotatet pkt. 5.3.7).

Direktivforpliktelsen gjelder den ansattes rett til informasjon om fremgangsmåten for å bringe arbeidsforholdet til opphør enten fra arbeidstakers eller arbeidsgivers side. Vi mener imidlertid det bør presiseres tydeligere i forslaget til lovtekst at kravene gjelder for begge disse situasjonene, tilsvarende dagens bokstav h. En mulig justering av bokstav h kan da være; «fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold, herunder formkrav og arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister».

Forslag til ny § 14-6 første ledd bokstav p - opplysning om sosial sikring

Akademikerne støtter departementets vurdering om at det må inntas et nytt punkt om generell informasjon om arbeidsgivers ulike sosiale ytelser mv. for å oppfylle direktivets krav (høringsnotatet pkt. 5.3.10).

Utover yrkesskadeforsikring kan vi ikke se at andre forsikringsordninger er omtalt i høringsnotatet, og informasjon om arbeidsgivers forsikringsordninger er heller ikke særskilt listet opp i forslaget til ny bokstav p. Vi mener imidlertid at også andre forsikringer som innebærer sosiale sikringsordninger for arbeidstakere bør omtales i bokstav p (reiseforsikring, uføre- og gruppelivsforsikring etc.). Behovet for å vite hvilke forsikringsordninger som dekker ens arbeidsforhold kan tilsi at flere forsikringer enn yrkesskadeforsikringen bør listes opp i forslaget til ny bokstav p, eventuelt at det presiseres tydeligere i lovens forarbeider at man i arbeidsavtalen skal informere om alle arbeidsgivers forsikringsordninger som dekker de ansatte.

Forslag til ny § 14-6 andre ledd - henvisning til lov, forskrift og tariffavtaler

Akademikerne støtter forslaget om å utvide listen over hvilken informasjon det kan henvises til, men stiller spørsmål ved om det å kunne henvise til lover og rettsregler i så stor grad som det legges opp til i aml. § 14-6 andre ledd, ivaretar arbeidstakernes informasjonsbehov på en hensiktsmessig måte.

Selv om det kan være hensiktsmessig med slike henvisninger for arbeidsgivers praktiske håndtering av arbeidsavtaler med tanke på standarder/maler etc., kan henvisninger samtidig gjøre informasjonen mer uoversiktlig og mindre tilgjengelig for arbeidstaker.

Akademikerne vil også påpeke at vår erfaring er at utstrakt bruk av henvisninger i arbeidsavtalene i mange tilfeller kan føre til at arbeidsgiver ved ansettelse ikke foretar en konkret vurdering av hva som gjelder for den enkelte ansatte og at det i liten grad er noen reell dialog om arbeidsvilkårene. Dette er særlig fremtredende der det å vise til tariffavtalene ikke gir nødvendig avklaring. Det kan for eksempel gjelde der tariffavtalen beskriver flere ulike ordninger som kan være aktuelle for den ansatte, mens arbeidsavtalen kun viser til tariffavtalen generelt uten at det presiseres hvilket alternativ som gjelder for vedkommende. Tilsvarende kan tariffavtaler ha generelle bestemmelser, som ikke nødvendigvis treffer det enkelte arbeidsforholdet. Det blir for eksempel ikke presist nok å vise til bestemmelsene om arbeidstid i en tariffavtale, hvis tariffavtalen ikke angir daglig arbeidstid.

På bakgrunn av dette foreslår Akademikerne at det i andre ledd i § 14-6 tas inn et forbehold om at ved henvisning til tariffavtaler, forutsettes det at tariffavtalene har konkret informasjon om hva som gjelder for arbeidsforholdet, samt at henvisning til tariffavtale kan skje der det er hensiktsmessig, jf. også direktivtekstens ordlyd (artikkel 4 tredje ledd).

En mulig endring i ordlyden i første punktum i § 14-6 andre ledd kan da for eksempel være (våre forslag i kursiv): «Informasjon nevnt i første ledd bokstav f til k, o og p, kan når det er hensiktsmessig gis ved å henvise til lover, forskrifter, eller tariffavtaler som konkret regulerer disse forholdene.»

Frister og opplysningenes form - artikkel 5

Departementet foreslår ut fra direktivets forpliktelser å stramme inn gjeldende rett slik at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge innen syv dager ved arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned (aml. § 14-5 andre ledd). Akademikerne mener det er positivt at fristen forkortes. Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor ikke arbeidstaker kan få et utkast til arbeidsavtale og dermed oversikt over arbeidsvilkårene på et tidligere tidspunkt, dvs. før man takker ja til jobbtilbudet.

Akademikerne mener at fristen for skriftlig arbeidsavtale i utgangspunktet bør sammenfalle med tidspunktet for arbeidstakers tiltredelse i stillingen. Et slikt tidspunkt vil også harmonere bedre med departementets forslag om at endringer i arbeidsvilkår underveis i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen senest den dagen endringene trer i kraft (aml. § 14-8).

For å kunne gi forutsigbare og tydelige arbeidsvilkår er det etter Akademikernes syn viktig at arbeidsvilkårene gjøres kjent for søkeren på et så tidlig tidspunkt som mulig. Selv om det kan være utfordrende for arbeidsgiver å avklare alle forhold og sørge for all informasjon som skal inn i en arbeidsavtale innen en kort frist, er Akademikernes erfaring at de fleste arbeidsavtaler er ganske standardiserte og at det ofte er lite krevende for arbeidsgiver å sende ut et kontraktsforslag til den ansatte samtidig eller kort tid etter at vedkommende får tilbud om jobb.

Opplysning om endringer i arbeidsforholdet – artikkel 6

Akademikerne er enige med departementet i at det er nødvendig å stramme inn tidsfristen i aml. § 14-8 for å gjennomføre direktivforpliktelsene i artikkel 6. Vi støtter derfor forslaget om at endringer i arbeidsforholdet senest skal inntas i arbeidsavtalen den dagen endringene trer i kraft.

Tilleggsinformasjon til arbeidstaker som sendes til et annet land – artikkel 7

I artikkel 7 viderefører og utvider direktivet listen over tilleggsopplysninger arbeidsgiver skriftlig skal gi når arbeidstaker sendes til et annet EU-land enn der vedkommende normalt arbeider. Departementet har som en følge av dette foreslått endringer både av språklig og innholdsmessig art i aml. § 14-7 for å oppfylle direktivet. Dette gjelder både direktivets første ledd som gjelder alle arbeidstakere, og annet ledd som gjelder arbeidstakere som omfattes av utsendingsdirektivet.

Akademikerne støtter disse lovforslagene, herunder en ny bestemmelse i § 14-7 annet ledd som gjelder opplysninger som skal gis når en norsk virksomhet sender ut en arbeidstaker til et annet land innenfor EØS-området. Det er også foreslått endringer i § 14-7 andre ledd om hvilken informasjon som kan gis ved henvisning til lover, forskrifter eller tariffavtaler. Endringene er i tråd med arbeidsvilkårsdirektivet, og støttes herfra.

Maksimal varighet av prøvetid – artikkel 8

Akademikerne støtter departementets vurdering om at direktivforpliktelsene gjør det nødvendig å endre aml. § 15-6 tredje ledd om prøvetidens lengde ved midlertidig ansettelser (høringsnotatet pkt. 9.3.1). Vi støtter derfor forslaget til endret § 15-6 tredje ledd om at prøvetidens lengde ved midlertidige ansettelser bør stå i rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art.

Parallelle ansettelsesforhold – artikkel 9

Artikkel 9 setter rammer for i hvilken utstrekning arbeidsgiver kan begrense andre ansettelsesforhold for arbeidstakeren. Akademikerne støtter departementets vurdering om at det ikke er nødvendig med en egen bestemmelse for å gjennomføre direktivbestemmelsen.

Akademikerne støtter også departementets vurdering om at den videre adgangen til å innføre begrensninger som ligger i artikkel 9 ikke innføres i norsk rett.

Akademikerne vil påpeke at det ville være svært uheldig om det skulle innføres reguleringer som utvider arbeidsgivers adgang til å begrense ansattes mulighet til bierverv. Dette gjelder etter vårt syn generelt for samfunnets tilgang til arbeidskraft, og har særlig stor betydning for arbeidskraft med høy kompetanse som det er mangel på i norsk arbeidsliv.

En tydeliggjøring av adgangen til å innføre klausuler som begrenser adgangen til bierverv vil i seg selv kunne føre til at flere arbeidsgivere innfører det, og begrunnelsene som nevnes i artikkel 9 vil etter vårt syn kunne gi en videre adgang enn i dag.

Akademikerne mener for eksempel at en arbeidsgiver i helsesektoren lett vil kunne anta at hensynet til "helse og sikkerhet", gir en vid adgang til å innføre generelle begrensninger av helsepersonells adgang til bierverv med henvisning til at det gir en uforsvarlig belastning som er en fare for pasientsikkerheten. Det er vår oppfatning at slike tilfeller må vurderes konkret, og at prinsippet om fri råderett over egen fritid må være styrende.

Vi viser i denne sammenheng til de positive virkninger av helsepersonells bierverv for samfunnet. Ekstraarbeidet innebærer effektiv utnyttelse av spesialistressurser, og det samlede helsetilbudet øker. Det er også positivt at helsepersonell gjennom bierverv får erfaringer som kan være til nytte i hovedervervet.

Departementet ber også om høringsinstansenes innspill om hvor utbredt det synes å være i dag med forbud og begrensninger når det gjelder bierverv og parallell ansettelse, om særlige problemstillinger og om eventuell avtale- og tariffpraksis på området.

Etter helsepersonelloven § 19 første ledd skal helsepersonell med autorisasjon eller lisens av eget tiltak gi arbeidsgiver opplysninger om bierverv og engasjement, eierinteresser o.l. i annen virksomhet som vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser. Noen av Akademikernes medlemmer har derfor allerede plikt til å gi opplysninger hvis muligheten for konflikt er til stede. Akademikernes erfaring er at det er relativt utbredt at offentlige helseforetak og andre større virksomheter har generelle retningslinjer/reglement om bierverv i virksomheten. Etter det vi kjenner til gir disse gjerne en generell beskrivelse/oppsummering av hva som vil kunne anses som saklig grunn til å begrense adgangen til bierverv.

Minimumsforutsigbarhet i arbeidsforhold – artikkel 10

Departementet understreker at bestemmelsene i artikkel 10 i direktivet gjelder arbeidstakere med uforutsigbart arbeidsmønster, som for eksempel nulltimerskontrakter og visse former for deltidsansettelser, og er ment å sikre forutsigbarhet for disse. Hvis arbeidstiden er fastlagt etter et mønster som gir arbeidstaker forutsigbarhet for når vedkommende skal arbeide, vil det ikke falle inn under uforutsigbart arbeidsmønster. Akademikerne støtter denne forståelsen.

Forslag om endring av aml. § 14-6 bokstav j – krav om forhåndsbestemte tidsrom for arbeid

Når det gjelder krav til forhåndsbestemte tidsrom for arbeid for gruppen med uforutsigbart arbeidsmønster, mener departementet at arbeidsmiljøloven oppfyller kravet i direktivet om at arbeidstakere ikke kan pålegges å jobbe utenfor avtalte tidsintervaller/referansetider (høringsnotatet pkt. 11.3.2). Det foreslås likevel en presisering i aml. § 14-6 første ledd bokstav j, som eksplisitt sier at arbeidsgivere ved uforutsigbare arbeidstidsordninger skal opplyse om «hvilke dager og tidsrom arbeidstaker kan pålegges arbeid innenfor». Akademikerne støtter forslaget. Det vil være med på å bidra til at arbeidstakere med deltidsstillinger kan ha annet arbeid og dermed fylle opp stillingsprosenten og sikres en lønn å leve av.

Forslag om endring av aml. § 10-3 – Arbeidsplan og varslingsfrist før arbeid

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er behov for en lovregel for å ivareta artikkel 10 i direktivet om at arbeidstaker med uforutsigbare arbeidstidsordninger skal varsles om arbeidsoppgaven innen en rimelig frist for at det skal oppstå en arbeidsplikt. Der arbeidstiden ligger fast og følger direkte av arbeidsavtalen, vil forpliktelsen allerede være oppfylt. Det samme gjelder der arbeidet følger en arbeidsplan som foreligger senest to uker i forkant. Pålagt merarbeid og overtidsarbeid faller utenfor, da dette ikke knytter seg til arbeidsmønsteret som sådan. Akademikerne støtter under disse forutsetningene departementets forslag til endringer i aml. § 10-3 om at krav om forhåndsvarsel presiseres og at det presiseres at arbeidstaker kan avvise arbeidet uten negative følger dersom det ikke er varslet i tråd bestemmelsen.

Akademikerne er positiv til at det innføres en lovregel som gir arbeidstaker rett til å avvise arbeid uten negative følger i disse særegne tilfellene. Akademikerne mener likevel det kan være behov for å klargjøre hvordan "negative følger" skal forstås.

Departementet legger til grunn at direktivet trolig må forstås slik at ikke enhver ugunstig behandling vil regnes som en negativ følge. Dette kan for så vidt være riktig, men eksempelet i departementets vurdering er egnet til å skape uklarhet. Departementet bruker som eksempel at ikke alle kan kreve å få tilbud om ekstraarbeid like ofte, for å illustrere denne skjønnsmessige vurderingen. Akademikerne stiller spørsmål ved dette. Etter vår oppfatning kan ikke arbeidsgiver "sanksjonere" en ansatt som har takket nei til arbeid ved en anledning gjennom å ikke tilby ekstraarbeid til vedkommende ved senere anledninger. Etter vårt syn er dette hverken rimelig eller saklig. Muligheten for å ta på seg ekstraarbeid avhenger av den ansattes situasjon på det aktuelle tidspunktet. Vi antar at departementet ikke har ment det slik, men uttalelsen er egnet til å skape uklarhet og bør derfor klargjøres.

Overgang til annen form for ansettelse – artikkel 12

Akademikerne støtter forslaget om at det i arbeidsmiljøloven inntas en ny bestemmelse om arbeidstakers rett til å forespørre arbeidsgiver om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår (ny § 14-8 a).

Vi deler departementets vurdering om at det er nødvendig med lovendringer på dette området for å gjennomføre artikkel 12 i norsk rett. Forslaget til lovendring vil sikre at deltids- og midlertidige ansatte på visse vilkår kan rette en forespørsel til arbeidsgiver om fast ansettelse og/eller heltidsansettelse samt få rett til et skriftlig begrunnet svar fra arbeidsgiver innen tre måneder.

Når det gjelder den omtalte fristen på tre måneder kan vi imidlertid ikke se at selve beregningsmåten er omtalt i høringsnotatet kapittel 13. Siden arbeidsmiljølovens regler anvender to ulike fristberegningsmåter (dato til dato eller fra den første i kommende måned), etterlyser vi en klargjøring av hvordan fristen i dette lovforslaget skal beregnes. Vi mener det for dette lovforslaget vil være naturlig å legge dato til dato-beregning til grunn, og ber om at dette tydeliggjøres i forarbeidene.

Rettslig presumpsjon og tidlig tvisteløsningsmekanisme - artikkel 15

Akademikerne støtter i hovedsak forslagene om å innta i arbeidsmiljøloven nytt tredje og fjerde ledd i bestemmelsen om minimumskrav til hva en skriftlig arbeidsavtale skal inneholde (aml. § 14-6).

Når det gjelder forslaget til nytt tredje ledd er dette en form for presumpsjonsbestemmelse/ omvendt bevisbyrderegel om at midlertidige ansatte har rett til fast stilling ved manglende regulering av midlertidigheten i arbeidsavtalen, forutsatt at ikke annet gjøres «overveiende sannsynlig». Departementet opplyser i høringsnotatet at forslaget er ment å kodifisere rettspraksis (høringsnotatet pkt. 16.3). Vi mener det er positivt at ulovfestet rett gjøres lettere tilgjengelig gjennom forslaget til lovfesting.

Slik vi forstår departementets forslag til nytt fjerde ledd er også dette forslaget begrunnet i at direktivet pålegger statene å ha formodninger som er gunstige for arbeidstaker. Departementet har vurdert at dette medfører behov for en presumpsjonsregel også om stillingsomfang hvis opplysninger om dette er mangelfulle i arbeidsavtalen (høringsnotatet pkt. 16.3). Det vil si at forslaget er ment å regulere de tilfellene hvor arbeidsavtalen ikke klargjør lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden.

I nytt fjerde ledd foreslås det at stillingsomfanget/stillingsprosenten skal fastsettes i henhold til arbeidstakers påstand dersom arbeidsavtalen ikke oppfyller lovens minstekrav på dette området. Lovteknisk gjøres dette ved at ordlyden i fjerde ledd henviser til første ledd bokstav j.

Bokstav j vil som følge av flere av høringens øvrige lovforslag, imidlertid få en rekke detaljerte krav utover selve plikten til å regulere lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. For eksempel er det foreslått at også informasjon om varslingsfristens lengde ved uforutsigbare arbeidsordninger skal inntas i bokstav j. Siden departementets forslag til fjerde ledd henviser til bokstav j uten ytterligere presiseringer, vil det kunne oppstå spørsmål om for eksempel manglende informasjon om varslingsfrister etter bokstav j siste punktum gjør at presumpsjonsbestemmelsen om stillingsomfang inntrer.

For å unngå uklarheter om dette, bes det om at departementet klargjør fjerde ledd. For eksempel ved å vise til hvilke deler av bokstav j som presumpsjonsreglen i fjerde ledd gjelder for.