Mottaker: Arbeidstilsynet
Mottakers saksnr.: 2022/42134
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høyring – forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett
Dato for vårt høringssvar: 12. desember, 2022

Akademikernes høringsinnspill: Endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832

Akademikerne støtter forslaget om et nytt siste ledd i forskriften § 15-3.

Vi viser til Arbeidstilsynets høringsnotat datert 6. oktober i år med forslag om endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høringsnotatet har vært sendt våre medlemsorganisasjoner for eventuelle innspill.

Akademikerne støtter forslaget om et nytt siste ledd i forskriften § 15-3. Sammen med forslagene om endring i forskriftens EØS-henvisninger, og nye vedlegg til forskriften, vil dette gjennomføre kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 i norsk rett (tekniske tilpasninger knyttet til det tilhørende basisdirektivet (89/656/EØF) om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av personlig verneutstyr i arbeide).