Mottaker: Arbeids- og sosialkomiteen
Tema: Arbeidsliv , Statsbudsjettet , Inkluderende arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Statsbudsjettet 2023
Dato for vårt høringssvar: 12. oktober, 2022

Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Arbeids- og sosialkomiteen

Vi står overfor et stort og økende problem med unge som varig faller utenfor utdanning og arbeid. Til tross for en rekke tiltak de senere år og tilrettelegging for å kombinere uføretrygd med arbeid er det svært få som kombinerer uføretrygd og arbeid. Blant unge er andelen særlig lav. Det er positivt at regjeringen følger opp forslag fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget (NOU 2022:7) på dette området.

Innsats rettet mot unge

Programkategori 09.00, kap 601 og programkategori 09.10, kap 605

Arbeidsorientert uføretrygd

Vi står overfor et stort og økende problem med unge som varig faller utenfor utdanning og arbeid. Til tross for en rekke tiltak de senere år og tilrettelegging for å kombinere uføretrygd med arbeid er det svært få som kombinerer uføretrygd og arbeid. Blant unge er andelen særlig lav. Det er positivt at regjeringen følger opp forslag fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget (NOU 2022:7) på dette området. En viktig konklusjon fra utvalgets side er at det er lagt for liten vekt på etterspørselssiden, altså tiltak som får arbeidsgivere til å etterspørre denne arbeidskraften. I Sysselsettingsutvalget var både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden enige om å anbefale et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd. Det er positivt at regjeringen følger opp dette i tråd med Sysselsettingsutvalgets forslag. Vi forutsetter at oppfølgingen skjer i tett dialog med partene.

Programkategori 09.10, kap 605

Ungdomsgaranti

Regjeringen går inn for å styrke Arbeids- og velferdsetatens kapasitet til å tilby unge en egen veileder/kontaktperson. Veilederne skal blant annet gi bistand på tvers av ulike myndighetsområder (skole/utdanning, helse og NAV). For at dette skal være mulig må den enkelte NAV-veileder ha tilstrekkelig kompetanse og det er nødvendig med færre unge pr veileder enn det som er tilfellet i dag. Akademikerne støtter regjeringens forslag som skal styrke dette området. Det er viktig at ordningen følges nøye, ikke minst for å sørge for at den enkelte veileder har et realistisk antall brukere de skal følge opp.

Dagpenger

Programkategori 33.30, kap 2341

Opptjeningsperiode for minsteinntekt

Rett til dagpenger krever i dag enten arbeidsinntekt på minst 1,5 G de siste 12 måneder, eller 3 G de siste 36 måneder. Regjeringen går inn for å fjerne den lange opptjeningsperioden på 36 måneder. Dette innebærer at mange som har hatt lav – og varierende – inntekt siste tre år mister rett til dagpenger. Dette forslaget er ikke utredet og konsekvensvurdert, og Akademikerne mener forslaget må avvises. Forslaget vil ramme grupper med lav stillingsandel, lav inntekt og dessuten grupper med variabel inntekt de siste tre år. Personer som har vært delvis i jobb og delvis i utdanning vil rammes og straffes for tid brukt på utdanning. Det er viktig å utrede hvordan dette slår ut i forhold til omstilling og kompetanseutvikling.

Annet

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Akademikerne slutter opp om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er viktig at den har et bredt perspektiv på utfordringene. Vi vil i den sammenheng fremheve at regjeringen vil kartlegge omfanget av arbeid som gjøres ubetalt eller til svært lav betaling.

IA-avtalen

Myndighetene og hovedorganisasjonene er i sluttfasen på forhandlinger om IA-avtalen. Vi støtter regjeringens forslag om å videreføre ressurser på dette området i neste års budsjett.