Mottaker: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/2569
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon
Dato for vårt høringssvar: 30. august, 2022

Akademikernes innspill til forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter ekonsultasjon

Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag til, med de rammer og forutsetninger departementet legger til grunn. Vi forutsetter at nye regler følges opp med evaluering for å vurdere at vilkår og forutsetninger er hensiktsmessige.

Vi viser til departementets høringsbrev datert 7. juni i år med forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon dersom visse vilkår er oppfylt.

Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag til, med de rammer og forutsetninger departementet legger til grunn. Vi forutsetter at nye regler følges opp med evaluering for å vurdere at vilkår og forutsetninger er hensiktsmessige.

Akademikerne støtter at det kan gis kortvarig sykemelding basert på e-konsultasjon der det ikke er mulig å få til et fysisk møte, og at man i disse tilfellene skal gjennomføre en fysisk undersøkelse etter kort tid.

Departementet foreslår videre at lege skal kunne "utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  • pasienten er kjent for legen
  • pasientens diagnose er kjent for legen
  • legen anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon og legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse"

Vi slutter oss til den avgrensingen som ligger i disse vilkårene, og de avveiningene departementet legger til grunn. Vi vil påpeke at punkt c) i realiteten inneholder to selvstendige vilkår. Det ene er hvorvidt pasienten får faglig forsvarlig helsehjelp dersom det kun gjennomføres en e-konsultasjon, det andre er om denne konsultasjonen danner godt nok vurderingsgrunnlag til å kunne skrive sykemelding. Dette er to ulike vurderinger, noe som bør fremgå tydeligere av lovteksten.

Nye regler om sykemelding ved e-konsultasjon bør følges opp med faglige veiledere for å sikre kvaliteten. I dette arbeidet må relevante organisasjoner involveres i arbeidet. Vi viser her til eget innspill fra Legeforeningen.

Departementet foreslår at det også gis anledning til å skrive sykemelding basert på e-konsultasjon når det er overveiende sannsynlig at pasienten har en allmenfarlig smittsom sykdom. Dette mener vi med fordel bør utvides også til andre smittsomme sykdommer for å hindre smittespredning.