Nyheter

- Nødvendig med kriselov, men spilleregler må følges

- Dette er en alvorlig situasjon, og det er behov for raske beslutninger og korte beslutningsveier. Samtidig må vi holde på de spillereglene og samarbeidet vi har i norsk arbeidsliv. Jeg håper og tror tariffavtalte løsninger gir den fleksibilitet vi trenger for arbeidslivets del. Vi som parter må bidra til det, sier Kari Sollien.

- Nødvendig med kriselov, men spilleregler må følges
- Nødvendig med kriselov, men tariffavtalte løsninger gir den fleksibiliteten vi trenger i arbeidslivet, sier Kari Sollien.
19. mars, 2020 – Oppdatert 23. mars, 2020

Regjeringen har fremmet forslag om en midlertidig kriselov. Formålet med loven er å gi regjeringen anledning til å iverksette tiltak raskt for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen.

- Det er viktig at loven kun benyttes når nødvendige tiltak ikke lar seg beslutte gjennom dagens lovverk, eller hvis tid er en kritisk faktor for å sikre velferden til innbyggerne og kritiske funksjoner i samfunnet, sier Sollien. 

- Vi har merket oss presiseringene i lovens forarbeider om at forskriftskompetansen ikke skal benyttes på en måte som utfordrer rettsstatsprinsipper og rettsikkerhet. Det er også viktig at det direkte av loven fremgår at innskrenkning av rettigheter bare kan gjøres så langt det er forenlig med Grunnloven og menneskerettighetsloven, understreker hun. 

Skal ikke undergrave samarbeidet i arbeidslivet

Den nye loven gir myndighetene mulighet til å vedta nødvendige regler der det i dag ikke finnes gode nok grunnlag for å gi slike regler. Justisdepartementet viser blant annet til behov for å gjøre endringer for å sikre at folk ikke mister velferdsytelser, at domstolene skal kunne opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon, at ikke frister og saksbehandlingsregler står i veien for de nødvendige tilpasninger til krisen.

- Det er viktig at vi i krisetider ikke lager nye spilleregler, men bevarer grunnleggende verdier og suksessfaktorer i norsk arbeidsliv. Tariffavtaler gir grunnlaget for fleksibilitet i arbeidslivet, og forarbeidene til loven er tydelig på at arbeidslivets ordinære spilleregler skal følges, sier Sollien. 

Akademikerne har inngått avtaler med både staten, Spekter, KS og Oslo kommune økt fleksibilitet knyttet til arbeidstid og overtid i sektorene de siste dagene. Akademikerne mener avtalene gir et godt utgangspunkt til å finne frem til avtaler om lokale tilpasninger. 

- Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har hjulpet oss gjennom kriser tidligere og er nøkkelen til å lykkes nå. Dette er en dugnad hvor både arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar. Uten gjensidig tillit hadde vi ikke lykkes, sier hun. 

Loven gir regjeringen fullmakt til å vedta nødvendige bestemmelser, også om de fraviker eksisterende lover. Loven gjelder i seks måneder. Heller ikke forskrifter gitt etter loven, kan vare lenger enn dette. Stortinget skal meddeles alle forskrifter som gis. Stortinget kan med én tredel av stemmene velge å oppheve en forskrift gitt etter loven. 

Les mer om avtalene i