Fant 10 høringssvar

 • Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  29.11.2022

  Akademikerne støtter departementets forslag om å gjeninnføre den midlertidige strømstøtteordningen for studenter. Stortinget har vedtatt å innføre en ny midlertidig ordning for strømstøtte på 1500 kr som skal distribueres av Lånekassen og skal tilbys høsthalvåret 2022.

 • Akademikernes innspill til- Rapport fra Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  02.11.2022

  Klimavennlig næringsvirksomhet og nye næringskjeder har et stort og urealisert potensial for verdiskaping. Utvalgets rapport belyser markedssvikter og foreslår tiltak som kan rette disse opp for å realisere og forsere grønn og bærekraftig verdiskaping i tråd med målene i Parisavtalen. Det er bra. Akademikerne vil understreke at investering i forskning, innovasjon og klimavennlig teknologiutvikling er helt nødvendig for å oppnå grønn omstilling og utvikling av nye løsninger.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Utdannings- og forskningskomiteen

  24.10.2022

  Akademikerne mener det er viktig å ha et langsiktig perspektiv og investere i det vi vet gir høy fremtidig avkastning. Forskning og utdanning bidrar sterkt til å sikre vår velferd og fremtidig verdiskaping.

 • Akademikernes høringsinnspill til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

  20.10.2022

  Akademikerne er opptatt av hvordan man kan få ned bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren. Den høye midlertidigheten skyldes flere forhold, men de foreslåtte lovendringene i høringsnotatet vil i liten grad påvirke midlertidigheten. Akademikerne mener departementet ikke har gått inn i hovedutfordringen som gir høy midlertidighet og vil utdype dette under punkt 3.

 • Akademikernes høringsinnspill til unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

  30.06.2022

  Høyt kvalifiserte lærere og lektorer er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for sosial mobilitet. Akademikerne mener derfor det bør være kompetansekrav for å undervise i alle fag.

  Akademikerne støtter derfor ikke forslaget om unntak for kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Unntaket bør heller ikke gjelde for voksenopplæringen eller for friskoler. Forslaget vil både ha en uheldig innvirkning på kvaliteten i undervisningen, så vel som læreres mulighet for å ta etter- og videreutdanning.

 • Akademikernes høringsinnspill til NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

  28.06.2022

  God tilgjengelig forskning og god formidling blir stadig viktigere i det offentlige ordskiftet for å fremme en kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Akademikerne mener autonomi hos kunnskaps- og forskningsinstitusjonene, kvalitet og transparens i forskningen, ytringsfrihet og det at forskere deltar i samfunnsdebatten, er viktig for tilliten til forskningsbasert kunnskap.

  Akademikerne mener at rapporten gir en god beskrivelse av hva som utfordrer den akademiske friheten og ytringsfriheten når det gjelder utadrettet formidling. Det internasjonale bildet som beskrives i rapporten fremstår som urovekkende.

 • Akademikernes innspill til høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler

  10.06.2022

  Innspillet er strukturert med utgangspunkt i inndelingen i sammendraget i rapporten.

  Akademikerne er positive til at utvalget vektlegger behovet for å forenkle finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren, samt utvalgets klare anbefalinger om større frihet for sektoren i å forvalte egne midler.

 • Akademikernes innspill til Opptaksutvalget

  24.05.2022

  Innspillet er strukturert med utgangspunkt i strukturen og spørsmålene i dokumentet Grunnlag for innspill til Opptaksutvalget, men tar ikke sikte på å direkte besvare alle de enkelte spørsmålene der.

 • Akademikernes innspill kommuneproposisjonen

  18.05.2022

  Akademikerne mener Stortinget bør

  - gi kommunene økte frie inntekter for å utvide handlingsrommet.

  - be regjeringen vurdere lovkrav om juristkompetanse i alle kommuner, i eget hus eller som en del av et interkommunalt samarbeid.

  - be regjeringen starte et utredningsarbeid av statlig medfinansiering av psykologer i kommunen som bygger på allerede eksisterende trygdebaserte modeller for finansiering av leger og fysioterapeuter. Dette bør inngå som en del av den varslede stortingsmelding om Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

  - be regjeringen styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen.

 • Akademikernes innspill til oppstart av arbeidet med tillitsreform i offentlig sektor

  14.03.2022

  Vi er opptatt av at dette blir en prosess som oppleves som verdifull for alle involverte og som bidrar til å styrke tjenestetilbudet. Under følger vårt innledende innspill. Dette vi vil utdype i møtet 18. januar. Akademikerne ser frem til å bidra i en prosess for å konkretisere mål, prosess og løsninger i tiden fremover.