Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 18/2291
Tema: Pensjon ,
Høringen svarer på: Endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og enkelte andre forskrifter
Dato for vårt høringssvar: 28. september, 2018

Høringssvar – Endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og enkelte andre forskrifter

Høringsnotatet fremmer forslag om en hel rekke endringer i samordningsloven, med tilliggende regelverk.

Samordningsloven er svært sentral for beregning av pensjonsnivå for våre medlemmer, og kompleksiteten i regelverket er stor. Vi legger til grunn at de fleste av de foreslåtte endringene er av teknisk art, og derfor ikke endrer de opparbeide rettighetene eller nivået i offentlig tjenestepensjon.

Høringsnotatet fremmer forslag om en hel rekke endringer i samordningsloven, med tilliggende regelverk.

Samordningsloven er svært sentral for beregning av pensjonsnivå for våre medlemmer, og kompleksiteten i regelverket er stor. Vi legger til grunn at de fleste av de foreslåtte endringene er av teknisk art, og derfor ikke endrer de opparbeide rettighetene eller nivået i offentlig tjenestepensjon.

Organisasjonene ser det som positivt av gjeninntreden i medlemspliktig stilling får mindre konsekvenser enn ved dagens samordningsregelverk.

Når det gjelder «Forskrift om registrering og utveksling av opplysninger for å gjennomføre bestemmelsene i samordningsloven mv», vil vi påpeke at datautvekslingen mellom NAV og alle pensjonsinnretningene som håndterer offentlig tjenestepensjon er et meget viktig tema. Overføringsavtalen, ny og gammel offentlig tjenestepensjon og AFP gjør behovet for riktig informasjon både ved vurdering av pensjonering og faktisk vedtak svært stort. Vi mener derfor det er viktig at alle pensjonsinnretningene både får likeverdig informasjonstilgang hos NAV, men også at disse må pålegges å innhente denne slik at beslutnings- og vedtaksgrunnlag for pensjon blir riktig.

Vi vil til slutt påpeke at det heller ikke nå foreslås endringer i samordningsreglene for de som står i jobb til etter at forholdstall 1 er nådd og som er født i 1953 og tidligere. For årskullene fra 1954 til 1962, gir avtalen om ny offentlig tjenestepensjon en viss forbedring i dette ved at det inntreffer senere.

Vi mener fortsatt samordningsregelen, med opprinnelse fra lovarbeidet i 2009, som begrenser bruttopensjonen uten en tilsvarende begrensing på samordningsfradraget, er urimelig. Vi imøteser at dette løses i det videre arbeidet nå som det er klarlagt at 1962-kullet er det siste kullet som vil rammes av denne samordningsregelen.

Med vennlig hilsen

Pål Skarsbak, LO Kommune

Dag Westhrin, LO Stat

Erik Orskaug,

Dag Bjørnar Jonsrud, YS

Ole Jakob Knudsen, Akademikerne