Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 17/4109
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høringssvar – endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.
Dato for vårt høringssvar: 1. desember, 2017

Høringssvar – endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.

Akademikerne støtter departementets forslag og har for øvrig ingen merknader.

Akademikerne støtter departementets forslag om å gi utdanningsinstitusjonene rett til å selv fastsette tilleggskrav med opptak. Akademikerne vil samtidig poengtere behovet for å styrke rådgivningstjenestene slik at disse kan gi kvalifiserte og oppdaterte råd.

Akademikerne støtter forslaget om å innføre rett til å klage individuelt på gruppeeksamen, samt forslaget om en ny ordning når klage på sensur gir endring på to eller flere karakterer.

Akademikerne har for øvrig ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Anne Folkvord
Organisasjonssjef