Mottaker: NOKUT
Mottakers saksnr.: 16/00981-1
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
Dato for vårt høringssvar: 9. desember, 2016

Høring - forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Akademikerne er positive til NOKUTs forslag til nye forskrifter. Forslagene skjerper kravene til kvalitet, samtidig som de
opprettholder institusjonenes autonomi.

Akademikernes høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Akademikerne er positive til NOKUTs forslag til nye forskrifter. Forslagene skjerper kravene til kvalitet, samtidig som de opprettholder institusjonenes autonomi. Tydelige krav til akkreditering av studier og institusjoner, krav til systematisk kvalitetsarbeid og en styrking av NOKUTs arbeid vil bidra til å oppnå målene om økt kvalitet i høyere utdanning. Tilsynsarbeidet skal bidra til at institusjonenes kvalitetsarbeid orienteres mot systematisk kvalitetsarbeid for hele utdanningsløpet, både sammenheng i institusjonenes kvalitetssystem og praksis av dette er viktig. Akademikerne mener NOKUTs fokus på studieprogramnivå er helt nødvendig og riktig.

Akademikerne ønsker offensive og innovative institusjoner med ambisjoner utover de nasjonale minstekravene. Derfor er det positivt at NOKUT innfører et krav om at institusjonene skal en strategi for utdanningskvalitet, og at det i forskriftene er tydeliggjort at institusjonene i tillegg kan sette egne kvalitetskrav i sine studier. Akademikerne er opptatt av at kravene til utdanningsinstitusjonene skal være krevende, men ikke begrensende for innovasjon og kvalitetsutvikling.


Med vennlig hilsen

Akademikerne


Anne Folkvord

Organisasjonssjef