Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/344
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov
Dato for vårt høringssvar: 10. mars, 2021

Akademikernes høringssvar- Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov

Akademikerne støtter forslaget om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb.

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 29.02.21 med, forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov.

Som departementet påpeker i sitt høringsbrev, er bakgrunnen for forslaget sysselsettingssituasjonen for unge og lav tilgang på sommerjobber.

Akademikerne støtter forslaget om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb.