Nyheter

Mener tillitsvalgte på sykehusene må involveres mer i beslutninger

Når tillitsvalgte kommer for sent inn i saker, får ikke sykehusene utnyttet den faglige kompetansen som finnes, mener Akademikerne og har klare forventninger til Sykehusutvalget.

Mener tillitsvalgte på sykehusene må involveres mer i beslutninger
Utvalget skal legge fram sin tilrådning innen 31. mars 2023.
04. april, 2022 – Oppdatert 05. april, 2022

31. mars inviterte Sykehusutvalget til innspillsmøte. Det regjeringsoppnevnte utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Målet er at Norge har «en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig, trygg og omsorgsfull behandling på sykehus». 

Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg

Konstituert leder Lise Lyngsnes Randeberg la fram Akademikernes synspunkter. Rapporteringskrav og medbestemmelse for tillitsvalgte var sentrale budskap, men også behovet for å gjøre noe med finansieringen av sykehusbygg. 

Tillitsvalgte kommer for sent inn i saker

Akademikerne trekker linjer mellom Regjeringens tillitsreform i offentlig sektor og Sykehusutvalgets arbeid. 

– Mye av sykehusenes ressurser brukes på rapportering istedenfor til kjerneoppgavene. Dette må vi snu, sa Randeberg.

I tillegg til krav om mindre rapportering oppover og mer støtte nedover til kjerneoppgavene, mener Akademikerne de ansatte fagfolka i større grad må involveres i beslutninger. 

– Ledelsen må ha tillit til de ansattes kompetanse og erfaring. 

Kvinnsland-utvalget, som utredet ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten, beskrev i sin tid hvordan uformelle møter mellom direktørene ved de fire regionale helseforetakene i praksis legger føringer for sykehusenes beslutninger.

I en undersøkelse Akademikerne gjennomførte for noen år siden svarte hele 80 prosent av de tillitsvalgte at de kommer for sent inn i saker. Sykehussektoren skilte seg her negativt ut i offentlig sektor.

–Foretakene får ikke dratt tilstrekkelig nytte av den kompetansen og de spesialiserte ferdighetene de ansatte i sykehusene sitter på dersom beslutninger tas uten god faglig involvering, og i stadig mer detaljrike styringssystemer, sa Randeberg. 

Sykehusene bygges for små

En annen del av Sykehusutvalgets mandat er å vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg. Akademikerne mener det i dag bygges for små sykehus, noe som går utover beredskap og kvaliteten i pasientbehandling- og sikkerhet. 

–Vi må slutte å spare oss til fant ved for små sykehus. Det er ikke bærekraftig at vi bygger for små bygg og samtidig tapper driften, sier Randeberg. 

Etter innspill fra Akademikerne er Ståle Clemetsen, nestleder i Overlegeforeningen, oppnevnt i utvalget. Akademikernes styre vil prioritere saken fremover.

Psykisk helse mangler

I tillegg til Lise Lyngsnes Randeberg deltok president i Psykologforeningen Håkon Skard i møtet med utvalget. Psykologforeningen er en av Akademikernes 13 medlemsforeninger, og reagerer på fraværet av representanter fra tjenesteområdet psykisk helsevern i utvalget.

President i Psykologforeningen Håkon Skard
President i Psykologforeningen Håkon Skard

– Utvalget er ikke ansvarlig for sin egen sammensetning, men man kan se på det som symptomatisk for hvordan psykisk helse behandles i helseforetakene i dag, sier Skard. 

Han dro frem at psykisk helse var dokumentert underprioritert økonomisk til tross for politiske føringer om det motsatte. Videre kom han med konkrete innspill om forbedring av dagens rapporteringssystem og ba utvalget ta tak i den økonomiske nedprioriteringen. 

– Vi mener utvalget bør kunne utrede økonomiske verktøy som ivaretar behovet for økonomisk prioritering av fagfeltet og komme med en anbefaling, sier Skard.