Blogg

25 år — til samfunnets beste

Det norske trepartssamarbeidet har en stor del av æren for at vi har et velfungerende arbeidsliv med få konflikter og høy produktivitet. Det er helt unikt i verdenssammenheng, og vi gjør lurt i å ikke ta det for gitt.

25 år - til samfunnets beste
Foto: Unsplash/​Anastasiya Dalenka
03. november, 2022 – Oppdatert 03. januar, 2023

I oktober i år feirer Akademikerne 25 år. Det er en anledning til å gjøre opp status.

Som en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden har Akademikerne en viktig samfunnsrolle. Vi er en partipolitisk nøytral hovedorganisasjon og våre medlemsforeninger organiserer de som har en høyere utdanning tilsvarende en mastergrad eller mer. Vi er den raskest voksende hovedorganisasjonen på arbeidstakersiden med over 250 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforeninger.

Denne teksten ble først publisert i Dagens Perspektiv.

Ulike ståsteder, men samme mål

Arbeidstakerorganisasjonene representerer ulike grupper og interesser, men vi jobber mot felles mål om et trygt arbeidsliv, og for en samfunnsutvikling hvor alles behov blir sett og ivaretatt. 

Gjennom trepartssamarbeidet er vi og de andre organisasjonene i arbeidslivet med på å gjøre Norge til et produktivt land med et godt sosialt sikkerhetsnett. Vi spiller en viktig rolle i omstilling og i møte med kriser og store samfunnsutfordringer. Dette samarbeidet er unikt. Det har skapt mange av ordningene vi i dag ser som en selvfølge og har tjent oss godt i hverdag og i kriser. Jeg er overbevist om at det også vil tjene oss godt i fremtiden. Vi som parter eier den norske modellen og kan videreutvikle den i tråd med samfunnets behov. 

Pandemien har vist oss kraften i dette samarbeidet. Gode ordninger og tilpassede løsninger har kommet på plass på rekordtid og arbeidslivets parter har vært godt involvert. Dialog og samarbeid gjør at alles stemme høres og er nøkkelen til å lykkes. 

Dette er et unikt system og ingen selvfølge. Det ser vi hvis vi løfter blikket og ser utenfor våre grenser. Andre kan bare drømme om det vi har.

For og med medlemmene

For Akademikerne er bredden og mangfoldet blant medlemsforeningene våre det mest verdifulle vi har og et fantastisk utgangspunkt for å finne gode løsninger for samfunnet fremover. Medlemmene våre har nødvendig og verdifull kompetanse som trengs for å kunne opprettholde velferdssamfunnet og et innovativt og produktivt næringsliv. Vi kan gi gode, faglig baserte råd på mange samfunnsområder og har en unik mulighet til å se på tvers av både sektorer og fag. Norske akademikere har fagkunnskap som er avgjørende for å finne løsninger på utfordringene samfunnet møter, enten det er en pandemi eller håndteringen av energi- og klimakrisen. 

Akademikerne er bygd på et idegrunnlag som sier vi skal jobbe for at medlemmenes kompetanse og de ressursene som er investert i utdanning, skal forvaltes til samfunnets beste. Derfor er vi opptatt av utdannings- og forskningspolitikk, men også innovasjons- og næringspolitikk. 

Gjennom de 25 årene vi har eksistert har Akademikerne fått gjennomslag for endringer og reguleringer i arbeidslivet som gir god balanse mellom den enkeltes behov for trygghet og samtidig fleksibilitet. Noen endringer er store, synlige og betydningsfulle, mens andre kan virke små der og da, men er viktige brikker iden store sammenhengen. Arbeidslivet endrer seg og nye behov oppstår. Nå ser vi for eksempel at muligheten og interessen for å jobbe andre steder enn på kontoret øker og plattformøkonomi og nye måter å jobbe på vokser frem. 

Vi har jobbet aktivt med pensjonsrettigheter og har sikret at det er sammenheng mellom hva man betaler inn til folketrygden og hva du får ut i alderspensjon. Vi har jobbet frem velferdsytelser for selvstendig næringsdrivende – foreldrepenger, sykepenger og bedre pensjonsspareordninger. Og vi vil fortsette å jobbe for at velferdsordninger og pensjonssystemet ivaretar også våre medlemmers behov. 

Vi har tillit til lokale løsninger

Akademikernes lønnspolitikk var viktig for stiftelsen i 1997. Det tok omtrent 20 år, men til slutt fikk vi gjennomslag for modernisering av lønnsforhandlingene i nesten hele offentlig sektor. Gjennom lokale, kollektive lønnsforhandlinger klarer vi å sikre god lønnsutvikling for arbeidstakere som har investert i lang utdanning. Det er også et godt verktøy for offentlig sektor å beholde og tiltrekke seg viktig arbeidskraft og være konkurransedyktige. 

Vi er overbeviste om at det er de lokale partene som kjenner forholdene best på arbeidsplassene. De kjenner behovet og mulighetene. Derfor får vi best resultater når lønnen forhandles av lokale tillitsvalgte. Dersom kommunene, staten og helseforetakene klarer å holde på og rekruttere dyktige medarbeidere, får vi som innbyggere også best mulig tjenester og hjelp når vi trenger det. 

En godt utdannet befolkning er Norges viktigste konkurransefortrinn, og i årene fremover skal Akademikerne fortsette å jobbe for at det skal lønne seg å ta en utdanning, tilegne seg kunnskap og bygge kompetanse. Samtidig håper vi hver enkelt arbeidstaker ser verdien av å være organisert: At det å stå sammen gir innflytelse og påvirkningskraft som overgår summen av hver enkelt av oss. Over 250 000 akademikere fortjener en sterk stemme. Vi i Akademikerne skal være den stemmen.