Nyheter

Akademikerne glade for viktige gjennomslag i regjeringsplattformen

Leder Kari Sollien er blant annet glad for at regjeringen vil redusere midlertidigheten, styrke selvstendig næringsdrivendes rettigheter og satse på etter- og videreutdanning.

Akademikerne glade for viktige gjennomslag i regjeringsplattformen
Leder Kari Sollien er glad for å se at mange av Akademikernes innspill til erklæring er ivaretatt, og ser frem til tett samarbeid med de rødgrønne. Foto: Thomas Eckhoff
14. oktober, 2021 – Oppdatert 14. oktober, 2021

Onsdag presenterte Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) regjeringsplattformen for de neste fire årene. Akademikernes leder Kari Sollien er glad for å se at mange av Akademikernes innspill til erklæringen er ivaretatt.

– Regjeringen har et helhetlig perspektiv på arbeidslivspolitikken, og jeg glad for både fokus på å få ned midlertidigheten og satsing på selvstendig næringsdrivende. På kunnskapsfeltet går plattformen langt i å desentralisere utdanningstilbudene. Vi er bekymret for at det kan gå på bekostning av kvalitet, sier Sollien. 

Les regjeringserklæringen her.

Sollien ser frem til et tett samarbeid med den nye regjeringen, og er glad for at erklæringen er så tydelig på verdien av trepartssamarbeidet, og på ambisjoner om å fornye og forsterke det.

– Gjennom koronakrisen har vi virkelig fått se hvor viktig dette samarbeidet er, både for arbeidstakeres trygghet og rettigheter og for arbeidsplassene og samfunnet. Vi forventer at den nye regjeringen søker mot hele arbeidstakersiden for samarbeid – det er avgjørende for å få på plass gode løsninger for arbeidslivet og samfunnet, sier Sollien. 

Tar midlertidigheten i akademia på alvor

Sollien er glad for at regjeringen vier de høye midlertidighetstallene i akademia særlig plass, der de varsler innstramminger i regelverket for sektoren.

– Den nye regjeringen tar den høye midlertidigheten i akademia på alvor. Vi forventer nå at de følger raskt opp i praksis. Arbeiderpartiet har lovet å fjerne adgangene til midlertidig ansettelser i arbeidsmiljøloven i løpet av de første 100 dagene. Vi mener det haster like mye for forskere å få et tryggere arbeidsliv, sier Sollien. 

Regjeringen viser til at de vil følge opp forslagene fra Fougner-utvalget der partene deltok, som kommer med en rekke forslag for å få ned midlertidigheten, innleie – og rettigheter for selvstendige.

– Jeg er glad for å se at regjeringen prioriterer gründere og frilansere så høyt som de gjør. Norge er avhengig av at folk tør å satse på gode ideer og sykepenger, pensjon og inntektssikring må være på plass, sier Sollien.

Akademikerne er også glad for at regjeringen ikke har gått inn for fullstendig forbud av innleie i arbeidslivet.

Vil inkludere flere i arbeidslivet 

Regjeringen presenterer en rekke tiltak for å få flere i arbeid, blant annet knyttet til kompetanseheving for å få de mange unge som står utenfor arbeidslivet i jobb og sikre flere læreplasser.

– Med den lave ledigheten vi har nå, har vi en veldig god mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Jeg oppfatter et regjeringen vil ta tak i flere av forslagene fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget her. Det er bra, sier Sollien. 

Regjeringen varsler også at de ønsker å forbedre sykelønnsordningen, ikke bare for arbeidstakere, men også for selvstendige og frilansere. De konkretiserer ikke på hvilken måte. Akademikerne er glad for at regjeringen vil ivareta alle, og er klare til å bidra i konkretiseringen.

Positivt at regjeringen vil se på yrkesskadeforsikring 

Nesten 80 prosent av høyt utdannede ønsker å benytte seg av noe hjemmekontor fremover. Regjeringen skriver i erklæringen at de vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Dette er blant annet aktuelt for arbeid på hjemmekontor, og Akademikerne forventer at dette vil inngå i regjeringens forbedringsplaner. 

– Arbeidstakere skal være like trygge i arbeidstiden enten de sitter hjemme eller på kontoret. Jeg savner imidlertid forpliktelser på at arbeidsgivere skal dekke nødvendig utstyr på hjemmekontoret, sier Sollien.

Må gjøre mer for å sikre alle elever dyktige lærere

Regjeringen peker på økt fullføring av videregående som et satsingsområde i plattformen. Akademikerne er glade for at se at regjeringen følger opp Fullføringsreformen.

– De rødgrønne har et veldig tydelig fokus på yrkesfaglig opplæring. Vi savner imidlertid en tydeligere satsing også på de studieforberedende løpene og heve kvaliteten også her, sier Sollien. 

Akademikerne mener også at regjeringen gjør for lite for å løfte lærerkompetansen. Sollien er blant annet skeptisk til at regjeringen vil skrote firerkravet i matte for å komme inn på lærerutdanningen, og at de dropper kompetansekravene til lærere som er utdannet før 2014. 

– Det er bra at regjeringen vil utvide etter- og videreutdanningstilbudet til flere fag, men vi mener at regjeringen i sum er for lite ambisiøse på elevenes vegne. Læreren er det aller viktigste for kvaliteten i skolen, sier Sollien. 

For svak satsing på forskning

Akademikerne er videre opptatt av forskningssatsingen til den nye regjeringen, og mener at forskningsinnsatsen må økes til 1,25 prosent av BNP. Her leverer ikke regjeringen. Sollien etterlyser også en større offensivitet på forskningsinstituttenes vegne. Det er imidlertid positivt at de vil øke næringslivets satsing på forskning og utvikling.

Regjeringen er ikke overraskende opptatt av å styrke det regionale utdanningstilbudet, og legger stor vekt på desentralisert utdanning. 

– Vi trenger et regionalt tilbud, men samtidig må vi ikke gå fra den ene ytterkanten til den andre. Vi må hegne om institusjonenes autonomi. Desentralisering skal ikke gå på bekostning av kvalitet – og kvaliteten kan sektoren best vurdere. Det bør i større grad satses på digitale og fleksible løsninger, sier Sollien.

Hun er særlig kritisk til at regjeringen går inn for at Stortinget skal ha vetorett over endringer som for eksempel nedlegging av studier. 

Akademikerne har tidligere vært tydelig på at studiestøtten må økes til 1,5 G, og er skuffet over at regjeringen ikke har høyere ambisjoner på studentenes vegne. Sollien roser imidlertid regjeringen for å ville trappe opp antallet studieplasser innenfor områder som realfag, IKT og medisin. 

Livslang læring prioritert

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for universiteter og høyskoler å tilby kortere etter- og videreutdanningstilbud og fjerne hindringer i finansieringssystemet. Dette har vært og er en viktig sak for Akademikerne. Regjeringen vil også legge frem en langtids plan for livslang læring. 

– For oss er det viktig å finne løsninger som også treffer de med høy utdanning fra før. Vi er helt avhengig av høy og oppdatert kompetanse i årene fremover – og alle må med, sier Sollien. 

Akademikerne er også glad for at regjeringen skal gjennomgå finansieringssystemet, som vil ha stor betydning for å lykkes med økt satsing på livslang læring. 

Vil gi kommunene flere oppgaver

Regjeringen skriver i plattformen at de vil gi kommunene flere oppgaver, sikre innbyggerne gode tjenester og bygge infrastruktur i hele landet. 

– Dette er bra. Skal kommunene lykkes må de kunne tilby gode fagmiljøer og tiltrekke seg kompetanse og fagekspertise. Frie inntekter alene løser ikke rekrutteringsutfordringene. Her må regjeringen utvikle mer politikk, sier Sollien. 

Hun er glad regjeringen vil samarbeide med partene i arbeidslivet for å skape en rettferdig omstilling. 

– Sosial urettferdighet kan true omstillingen til lavutspillssamfunnet. Derfor må vi kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser på veien. 

Regjeringen er tydelig på at utslippskutt skal være kjernen i strategien for vekst, eksport og nye arbeidsplasser. 

– Norge har gode muligheter til å levere klimavennlig energi og ‑løsninger som verden trenger. Skal regjeringen lykkes må den investere i forskning og utvikling og staten og kommunene må bruke innkjøpsmakten sin, sier Sollien.