Fant 10 høringssvar

 • ​​Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr​

  20.12.2023

  Akademikerne støtter forslaget om å heve den øvre grensen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven (aml.) 18-10 første ledd første punktum. Det er viktig at gebyrgrensen for brudd på arbeidsmiljølovens regelverk settes til et nivå som gir et tydelig signal utad om at samfunnet tar lovbrudd på alvor, ikke minst i arbeidet for å bekjempe grov arbeidsmiljøkriminalitet.

  Når det gjelder forslaget om å legge arbeidsmiljølovens kommende konserndefinisjon til grunn ved beregning av konsernets årlige omsetning, er vi imidlertid svært skeptisk til denne delen av forslaget (forslaget til andre punktum i aml. § 18-10 første ledd).

  Slik vi ser det, vil forslaget kreve betydelige ressurser fra Arbeidstilsynets side for å beregne gebyrets størrelse. Ikke minst vil dette gjelde der virksomheten er en del av en virksomhetsstruktur utover de tradisjonelle konserntilfellene.  Opplysninger om selskapsrettslig struktur og omsetning i selskapene, må innhentes og vurderes av tilsynet før overtredelsesgebyrets størrelse kan beregnes. En slik prosess vil med all sannsynlighet kreve betydelige ressurser og påvirke saksbehandlingstidens lengde. Dette vil igjen begrense tilsynets og samfunnets behov for å kunne ilegge raske og effektive sanksjoner.

  Last ned høringssvaret
 • Høring - forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

  19.12.2023

  Vi viser til mottatt høringsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet den 16. november i år med forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Høringen har vært sendt våre medlemsorganisasjoner for eventuelle innspill.

  Akademikerne støtter departementets lovforslag om klargjøring av begrensningene i Diskrimineringsnemndas myndighetsområde. Vi støtter også lovforslagene for å sikre at arbeidstakerne som er omfattet av skipsarbeidsloven, får samme vern som arbeidstakere som har et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven.

  Last ned høringssvaret
 • Høring - Innleie fra bemanningsforetak - Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

  15.09.2023

  Akademikerne har levert et høringssvar om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement. Høringssvaret kan leses i sin helhet her:

  Last ned høringssvaret
 • Akademikernes innspill: Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse

  13.03.2023

  Akademikernes syn – oppsummert:

  1. Akademikerne er positive til å lovfeste et krav til minimumsantall av hvert kjønn i styrene i en avgrenset gruppe aksjeselskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak.
  2. Akademikerne er positive til å bruke antall årsverk og summen av driftsinntekter og finansinntekter som avgrensningskriterier, men tar ikke stilling til hvor tersklene konkret skal settes. Dette bør departementet utrede nærmere.
  3. Akademikerne vil ikke avvise en frivillig sertifiseringsordning for mangfoldsledelse. Vi savner imidlertid en grundigere vurdering av en slik ordning og hvilken rolle den bør ha, og mener at det bør utredes nærmere. Det er viktig at arbeidslivets parter inkluderes i dette arbeidet, herunder hvordan innretningen av en slik ordning i så fall bør være.
  4. Når det gjelder antall styremedlemmer av hvert kjønn, ser vi mulighet for omgåelsesproblematikk der det er to styremedlemmer. Vi antar at dette i stor grad dreier seg om bedrifter med en/få aksjonærer og støtter likevel departementets vurdering.
  5. Akademikerne understreker viktigheten av en helhetlig likestillingspolitikk. Familie- og velferdspolitiske grep som tredelt foreldrepermisjon, fedrekvote mv. har vært viktige tiltak for likestilling. Bedre velferdsrettigheter for gründere/selvstendig næringsdrivende har også hatt betydning for å redusere kjønnsforskjeller, men her gjenstår det fortsatt en del. Det er også behov for mer kunnskap om hva som kan øke kvinners rolle på eiersiden, og vi anmoder departementet om å ta initiativ til et slikt utredningsarbeid i samarbeid med partene i arbeidslivet.

 • Akademikernes innspill- NOU 2022: 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport.​

  13.02.2023

  Akademikerne har noen generelle kommentarer knyttet personvern og koblingene mellom personvern og teknologi som diskuteres i utredningen, samt kommentarer knyttet til de konkrete forslagene til en nasjonal personvernpolitikk.

 • Akademikernes høringsinnspill: Endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832

  13.12.2022

  Akademikerne støtter forslaget om et nytt siste ledd i forskriften § 15-3.

 • Akademikernes høringsinnspill: innleie fra bemanningsforetak. Forslag til forskriftsbestemmelser om innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

  18.11.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

  Selv om Akademikerne primært mener at innleieadgangen ved arbeid av midlertidig karakter skal bestå, er det positivt at regjeringen foreslår en forskriftshjemmel om innleie i disse tilfellene. Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslaget om å stramme inn adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter og at forslaget til forskriftshjemmelen vedtas i sin foreslåtte form, støtter Akademikerne forslaget til forskriftsregulering av innleie av helsepersonell. Vi støtter i hovedsak også forslaget om innleie av spesialkompetanse, men med enkelte innspill. I tillegg mener vi høringsnotatets utdypende forklaringer på hvordan forskriftens foreslåtte ordlyd skal forstås, gir mange viktige og nødvendige avklaringer.

 • Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Arbeids- og sosialkomiteen

  27.10.2022

  Vi står overfor et stort og økende problem med unge som varig faller utenfor utdanning og arbeid. Til tross for en rekke tiltak de senere år og tilrettelegging for å kombinere uføretrygd med arbeid er det svært få som kombinerer uføretrygd og arbeid. Blant unge er andelen særlig lav. Det er positivt at regjeringen følger opp forslag fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget (NOU 2022:7) på dette området.

 • Akademikernes innspill til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv.

  20.10.2022

  Akademikerne har avgitt høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om gjennomføring av arbeidsvilkårsdirektivet i norsk rett. Akademikerne er positive til direktivets formål om å styrke arbeidstakers rettigheter og bidra til et mer forutsigbart arbeidsliv. De endringene som er foreslått for å gjennomføre direktivet i norsk rett mener Akademikerne vil være egnet til å bidra til en ytterligere forbedring av arbeidstakernes rettigheter og behov for forutsigbarhet. I tillegg er det for Akademikerne viktig at det ikke innføres begrensninger i adgangen til å inneha bierverv, slik direktivets artikkel 9 åpner for.

  Kort oppsummert støtter Akademikerne i all hovedsak departementets forslag til endringer i lov og forskrift, men med forslag til justeringer i enkelte av endringsforslagene til arbeidsmiljøloven.

 • Akademikernes høringsinnspill til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

  20.10.2022

  Akademikerne er opptatt av hvordan man kan få ned bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren. Den høye midlertidigheten skyldes flere forhold, men de foreslåtte lovendringene i høringsnotatet vil i liten grad påvirke midlertidigheten. Akademikerne mener departementet ikke har gått inn i hovedutfordringen som gir høy midlertidighet og vil utdype dette under punkt 3.