Tema: Arbeidsliv ,
Dato for vårt høringssvar: 19. desember, 2023

​​Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr​

Akademikerne støtter forslaget om å heve den øvre grensen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven (aml.) 18-10 første ledd første punktum. Det er viktig at gebyrgrensen for brudd på arbeidsmiljølovens regelverk settes til et nivå som gir et tydelig signal utad om at samfunnet tar lovbrudd på alvor, ikke minst i arbeidet for å bekjempe grov arbeidsmiljøkriminalitet.

Når det gjelder forslaget om å legge arbeidsmiljølovens kommende konserndefinisjon til grunn ved beregning av konsernets årlige omsetning, er vi imidlertid svært skeptisk til denne delen av forslaget (forslaget til andre punktum i aml. § 18-10 første ledd).

Slik vi ser det, vil forslaget kreve betydelige ressurser fra Arbeidstilsynets side for å beregne gebyrets størrelse. Ikke minst vil dette gjelde der virksomheten er en del av en virksomhetsstruktur utover de tradisjonelle konserntilfellene.  Opplysninger om selskapsrettslig struktur og omsetning i selskapene, må innhentes og vurderes av tilsynet før overtredelsesgebyrets størrelse kan beregnes. En slik prosess vil med all sannsynlighet kreve betydelige ressurser og påvirke saksbehandlingstidens lengde. Dette vil igjen begrense tilsynets og samfunnets behov for å kunne ilegge raske og effektive sanksjoner.

Last ned høringssvaret