Siste høringssvar

 • Akademikernes innspill: Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse

  13.03.2023

  Akademikernes syn – oppsummert:

  1. Akademikerne er positive til å lovfeste et krav til minimumsantall av hvert kjønn i styrene i en avgrenset gruppe aksjeselskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak.
  2. Akademikerne er positive til å bruke antall årsverk og summen av driftsinntekter og finansinntekter som avgrensningskriterier, men tar ikke stilling til hvor tersklene konkret skal settes. Dette bør departementet utrede nærmere.
  3. Akademikerne vil ikke avvise en frivillig sertifiseringsordning for mangfoldsledelse. Vi savner imidlertid en grundigere vurdering av en slik ordning og hvilken rolle den bør ha, og mener at det bør utredes nærmere. Det er viktig at arbeidslivets parter inkluderes i dette arbeidet, herunder hvordan innretningen av en slik ordning i så fall bør være.
  4. Når det gjelder antall styremedlemmer av hvert kjønn, ser vi mulighet for omgåelsesproblematikk der det er to styremedlemmer. Vi antar at dette i stor grad dreier seg om bedrifter med en/få aksjonærer og støtter likevel departementets vurdering.
  5. Akademikerne understreker viktigheten av en helhetlig likestillingspolitikk. Familie- og velferdspolitiske grep som tredelt foreldrepermisjon, fedrekvote mv. har vært viktige tiltak for likestilling. Bedre velferdsrettigheter for gründere/selvstendig næringsdrivende har også hatt betydning for å redusere kjønnsforskjeller, men her gjenstår det fortsatt en del. Det er også behov for mer kunnskap om hva som kan øke kvinners rolle på eiersiden, og vi anmoder departementet om å ta initiativ til et slikt utredningsarbeid i samarbeid med partene i arbeidslivet.

 • Akademikernes innspill- NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

  09.03.2023

  Akademikernes innspill oppsummert:

  1. Akademikernes støtter overordnet utvalgets forslag om ny struktur, med en hovedkvote basert på karakterer fra videregående opplæring og en sekundærkvote basert på en form for opptaksprøve.
  2. Akademikerne mener det i den nye strukturen skal være mulig for utdanningsinstitusjonene å stille nivåkrav (karakterkrav, f.eks. 4 i fellesfag matematikk)
  3. Akademikerne støtter utvalget i at det fortsatt skal kunne settes innholdskrav (fagkrav/spesielle opptakskrav, f.eks. kombinasjon av gitte realfag) ved opptak til høyere utdanning.
  4. Akademikerne mener at det fortsatt må være mulig å ta opp fag/forbedre karakterer fra videregående opplæring, men kun én-to ganger.
  5. Akademikerne mener det fortsatt må være mulig å få realfags- og språkpoeng, men med en justering for å tilpasses den nye strukturen. For å unngå at elevene utsetter vanskelige fag til etter at de har oppnådd generell studiekompetanse (som utvalgets løsning legger opp til), gis realfags- og språkpoeng kun dersom disse fagene som en del av det ordinære skoleløpet, altså før generell studiekompetanse er oppnådd. Tilleggspoengene vil da fungere som en gevinst for å velge disse fagene som samtidig i stor grad vil kunne overkompensere risikoen for dårlige karakterer på det endelige karaktersnittet.
  6. Akademikerne støtter at det innføres en opptakskvote basert på en form for standardisert opptaksprøve, men mener denne ikke er tilstrekkelig utredet av utvalget.
  7. Akademikerne støtter at det innføres kjønnskvoter ved opptak til høyere utdanning.

 • Akademikernes innspill: NOU 2022: 13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  01.03.2023

  Akademikerne støtter at de ulike ordningene bør koordineres bedre, at det må være et mål å forenkle søknadsprosessene og at det må åpnes for å planlegge over år. Men vi støtter ikke forslaget som helhet slik det er foreslått.

 • Akademikernes innspill- NOU 2022: 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport.​

  13.02.2023

  Akademikerne har noen generelle kommentarer knyttet personvern og koblingene mellom personvern og teknologi som diskuteres i utredningen, samt kommentarer knyttet til de konkrete forslagene til en nasjonal personvernpolitikk.

 • Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  31.01.2023

  Akademikerne viser til departementets forslag om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Akademikerne vil kun kommentere forslaget om å redusere stipendandelen ved dekning av skolepenger til utdanning utenfor Norden.

 • Akademikernes høringsinnspill- Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning

  25.01.2023

  Vi viser til departementets brev av 28. oktober 2022 om forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

  Akademikerne har valgt å kun kommentere et utvalg av forslagene. Innspillet følger forslagene slik de står i høringsnotatet.

 • Akademikernes høringsinnspill: Grunnrenteskatt på havbruk

  04.01.2023

  Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Når avkastning hentes fra en begrenset ressurs er det rimelig at en del av denne tilfaller fellesskapet. Havbruksvirksomhet har, særlig det siste tiåret, gitt ekstraordinær avkastning (grunnrente), og vi mener grunnrenteskatt på bruk av fellesskapets ressurser er en grunnleggende god skatt.

 • Akademikernes høringsinnspill: Endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832

  13.12.2022

  Akademikerne støtter forslaget om et nytt siste ledd i forskriften § 15-3.

 • Akademikernes høringsinnspill: studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits mm.

  08.12.2022

  Akademikerne er imot at det blir innført studieavgift for regulære studier ved offentlige universiteter og høyskoler i Norge, og opplever dette som et regelrett løftebrudd fra regjeringen, da det står i Hurdalsplattformen side 55 at “Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar.”