Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Tema: Arbeidsliv ,
Dato for vårt høringssvar: 10. mai, 2021

Innspill - forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense

Akademikernes innspill er at tannleger i klinisk arbeid skal unntas i forskrift. Det må i tillegg forskriftsfestes at personer som unntas den nye loven må få økonomisk kompensasjon.

Regjeringen har i Prop. 138 L (2020–2021) fremmet forslag om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Forslaget innebærer opphevelse av plikten til å fratre stilling ved aldersgrensen når aldersgrensen for stillingen er 60, 63 eller 65 år. De som er ansatt i slike stillinger, kan med forslaget fortsette i stillingen inntil den alminnelige aldersgrensen på 70 år.

I proposisjonen ble det i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. foreslått at Kongen kan gi forskrift om at det i særlige tilfeller kan bestemmes at personer i enkelte stillinger med lavere aldersgrense, skal fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

Under forutsetning av at Stortinget er enig i de foreslåtte endringene, er det behov for å vurdere hvilke stillinger som skal være omfattet av forskriften. Arbeids- og sosialdepartementet har bedt om innspill til dette.

Akademikernes innspill er at tannleger i klinisk arbeid skal unntas i forskrift. Det må i tillegg forskriftsfestes at personer som unntas den nye loven må få økonomisk kompensasjon.