Mottaker: Skatteetaten
Tema: Lønn og tariff , Næringsdrivende , Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: Høring – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format
Dato for vårt høringssvar: 12. juni, 2019

Høringssvar – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  • Akademikerne ønsker at det skal være enklere å etablere egen bedrift, enten som supplement eller som alternativ til ansettelsesforhold.
  • Det er viktig at nystartede bedrifter og bedrifter med liten inntjening kan levere skattemelding kostnadsfritt.

Det vises til høring vedr forslag om endring i lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14

(skatteforvaltningsloven) § 8-15 første ledd, brev 15.3.2019.

Akademikerne ønsker at det skal være enklere å etablere egen bedrift, enten som supplement

eller som alternativ til ansettelsesforhold. Akademikerne ser positivt på at man ønsker å utvikle

systemet for skattemelding for næringsdrivende slik at det blir enklere, mer forståelig og med

bedre støtte ved innlevering enn dagens skattemelding. Vi er derfor grunnleggende positive til at

systemet nå skal utvikles og forbedres.

Våre bekymringer knytter seg til de små bedriftene. Systemet man nå satser mest på å utvikle,

innebærer at bedriften må ha et økonomisystem eller benytte regnskapsfører. Vi oppfatter at det

også skal lages en portallløsning, i mindre omfang, som et supplement til hovedløsningen. Vi

har forståelse for at det må gjøres en prioritering med tanke på hvor store ressurser man ønsker å

legge i en slik portalløsning. Herunder er det ønskelig å holde antallet, som benytter en slik

portalløsning, så lav som mulig og holde gruppen så likeartet som mulig, for å kunne gjøre

ordningen enkel og kostnadseffektiv. Vi vil imidlertid understreke at vilkårene for hvem som

kan benytte portalløsningen ikke må være for strenge. Det er viktig at nystartede bedrifter og

bedrifter med liten inntjening kan levere skattemelding kostnadsfritt.

Vi vil også bemerke at beløpsgrensen for å kunne rapportere direkte i sin personlige

skattemelding (nå NOK 50 000,-) bør være gjenstand for kontinuerlig oppdatering i tråd med

alminnelig prisvekst. En enkel måte å sikre dette på vil være å knytte den opp mot folketrygdens

grunnbeløp (G).

Akademikerne er opptatt av at det skal være mulig å kombinere ansettelse med drift av eget

selskap. Særlig for disse kombinatørene vil det være viktig å opprettholde muligheten til en

enkel og kostnadsfri levering av skattemelding. Det er viktig å legge til rette for gode

mellomløsninger slik at man beholder muligheten til å drive små virksomheter ved siden av

arbeid og slik at terskelen for å starte eget selskap ikke blir for høy.

Skatteetaten

Deres ref: 2019/8405 Vår ref: HJO Dato: 12.06.2019


Med vennlig hilsen,

Akademikerne

Hanne Jordell

Fagsjef Samfunnsøkonomi