Mottaker: Finansdepartementet
Tema: Forskning og utdanning , Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til endringer i Skattefunn-ordningen
Dato for vårt høringssvar: 2. august, 2019

Høringssvar – endringer i Skattefunn-ordningen

  • Akademikerne mener prinsipielt at timesatsen i Skattefunn-ordningen må være på samme nivå som gjennomsnittlig timesats for forskerårsverk, slik at timesatsen er på et nivå som faktisk tilsvarer de reelle kostnadene knyttet til FoU-arbeid. Vi støtter Samfunnsøkonomisk analyse vurdering av at en økning i timesatsen kan føre til mer bruk av seniorforskere og utløse ny forskning.
  • Akademikerne støtter departementets forslag om maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående.
  • Departementet foreslår at det kun kan kreves fradrag for kostnader i Skattefunn-ordningen dersom kostnaden gjelder kjøp fra foretak hjemmehørende i EØS. Akademikerne støtter ikke denne avgrensningen.

Vi viser til høringsbrev av 9. mai 2019 med forslag om endringer i Skattefunn-ordningen.

Skattefunn er en ordning som på en god måte bidrar til å stimulere til forsknings- og utviklingsinnsats i næringslivet, og til økt samarbeid mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner. Insentivene til å øke næringslivets forskningsinnsats må forsterkes for å stimulere til økt FoU i næringslivet. Vi støtter derfor forslaget om en videreføring av Skattefunn.

Akademikerne har kommentarer til følgende punkter i høringsnotatet:

Punkt 3.5 Øke maksimal timesats

Akademikerne mener prinsipielt at timesatsen i Skattefunn-ordningen må være på samme nivå som gjennomsnittlig timesats for forskerårsverk, slik at timesatsen er på et nivå som faktisk tilsvarer de reelle kostnadene knyttet til FoU-arbeid. Vi støtter Samfunnsøkonomisk analyse vurdering av at en økning i timesatsen kan føre til mer bruk av seniorforskere og utløse ny forskning. Den maksimale timesatsen bør derfor økes til 700 kr og det bør innføres en årlig lønns- og prisjustering av satsen, jf. anbefalingene fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Punkt 3.6 Maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående

Akademikerne støtter departementets forslag om maksimal timesats ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående. Dette for å ivareta insentivene for næringslivet til å benytte seg av forskningsinstitusjoner.

Punkt 4.3 Begrensning av fradragsrett til kostnader pådratt innenfor EØS

Departementet foreslår at det kun kan kreves fradrag for kostnader i Skattefunn-ordningen dersom kostnaden gjelder kjøp fra foretak hjemmehørende i EØS. Akademikerne støtter ikke denne avgrensningen. Å ekskludere store markeder som f.eks. USA fra ordningen avgrenser samarbeid med forskningsmiljø i forskningsfronten. Vi støtter forslaget fra Skattedirektoratet om å begrense fradragsretten til land innenfor EØS, samt land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne

Grethe Lunde

rådgiver