Mottaker: Finansdepartementet
Tema:
Høringen svarer på: Revidert nasjonalbudsjett 2019
Dato for vårt høringssvar: 21. mai, 2019

Høringsinnspill – revidert nasjonalbudsjett

De tre viktigste tiltakene i forslaget til revidert, som vi mener vil bidra positivt knyttet til de omstillingsutfordringene vi står overfor, er tiltakene knyttet til kompetansereformen, forbedrede rettigheter for selvstendige, samt miljø- og klimarettede tiltak.

Akademikerne takker for muligheten til å komme med skriftlig høringsinnspill i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett.

Innledningsvis vil vi understreke at det i utgangspunktet legges opp til et for høyt forbruk nå
som vi er inne i en konjunkturoppgang. Det er videre særlig viktig at hvis man likevel ønsker en
ekspansiv finanspolitikk, bør midlene bidra til å forbedre omstillingsevnen vår. Å bruke 200
millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld, mener vi er et eksempel på feil
bruk av penger.

De tre viktigste tiltakene i forslaget til revidert, som vi mener vil bidra positivt knyttet til de
omstillingsutfordringene vi står overfor, er tiltakene knyttet til kompetansereformen, forbedrede
rettigheter for selvstendige, samt miljø- og klimarettede tiltak.

Kompetansereformen er svært viktig for å bidra til en mer omstillingsdyktig arbeidskraft. Det er
derfor positivt med styrkingen på 20 mill. kroner til videreutdanningstilbudet innenfor
digitalisering og teknologi i regi av Kompetanse Norge, og 10 millioner til Direktoratet for
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Forbedrede rettigheter til selvstendig næringsdrivende, står helt sentralt for å stimulere flere til å
starte egen bedrift. Det er viktig å stimulere til nye ideer og gründerskap, men for mange kan det
være vanskelig å ta skrittet, fordi det å starte for seg selv er mer risikofylt enn å være ansatt.
Derfor er vi positive til at kompensasjonsgraden for sykepenger for selvstendig næringsdrivende
øker fra 75 til 80 prosent. Det er et viktig skritt på veien til å få like rettigheter uavhengig av
tilknytningsform til arbeidslivet.

I omstillingen fra olje- og gass nasjon til et mer miljø- og klimavennlig næringsliv, er det viktig
med offentlig stimulering. Derfor er vi positive til at Nysnø får styrket bevilgning til
risikokapital. Satsingen på karbonfangst og lagring er også svært viktige klimatiltak, som også
vil bidra til å skape bærekraftige kunnskapsarbeidsplasser.

Avslutningsvis vil vi understreke at vi er svært positive til at regjeringen sikrer
Veterinærinstituttets aktivitet, ved å bevilge 30 millioner for å opprettholde fagmiljøer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes. Dette vil bidra til at omstillinger kan gjøres uten at
kompetansen på blant annet på dyrehelse og mattrygghet ikke svekkes.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne
Kari Sollien
Leder