Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 16/7765
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator
Dato for vårt høringssvar: 1. mars, 2017

Høring - Vekt på forskningskvalitet

Akademikerne er opptatt av et godt indikatorsystem som ivaretar og sikrer kvalitet i forskningen. Vår konklusjon er at ulempene med en slik ordning vil oppveie eventuelle fordeler, og støtter derfor ikke den foreslåtte endringen.

Akademikerne er opptatt av av et godt indikatorsystem som ivaretar og sikrer kvalitet i forskningen.

En siteringsindikator vil kunne gjøre fordeling av midler mer rettferdig. Imidlertid er vi spørrende til om dette vil kun bidra til større grad av byråkratisering. Akademikerne er videre skeptisk til at forslaget omhandler få fagkretser, mens andre fagkretser ikke vil bli berørt av siteringsindikatoren. Dette vil kunne komplisere systemet og gjøre det mindre oversiktlig og forutsigbart. Vi antar at en slik deling vil innebære en deling av «publikasjonspotten» mellom de to ulike modellene (fagkretsene), noe som virker uhensiktsmessig. Det kan også oppstå situasjoner hvor det vil være problematisk å fordele midler på publikasjoner som ligger i et tverrfaglig krysningsfelt.


Vår konklusjon er at ulempene med en slik ordning vil oppveie eventuelle fordeler, og støtter derfor ikke den foreslåtte endringen.


Med vennlig hilsen
Akademikerne


Olav Ulleren
Generalsekretær