Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 17/151 -
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - Rapport om "Seniorer i arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger"
Dato for vårt høringssvar: 2. mai, 2017

Høring - Rapport om "Seniorer i arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger"

Akademikerne ønsker aldersuavhengige regler for arbeidslivet og et stillingsvern som er likt for alle.

Akademikerne viser til brev fra departementet av 18.01.17 om høring av rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger».

Rapporten er utarbeidet av et partssammensatt utvalg hvor blant annet Akademikerne var representert. Bakgrunnen for utvalget, er at Regjeringen mener det på sikt bør vurderes å ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for adgang til opphør av arbeidsforhold på grunn av alder. Utvalgets mandat var å se på behovet for tilpasninger og endringer i regelverket med sikte på dette.

I rapporten drøftes og belyses derfor ulike problemstillinger og tilpasninger som vil være naturlige å se på dersom man velger å heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. I tillegg har man i rapporten valgt å uttale seg om den underliggende forutsetningen – det vil si om aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør heves eller fjernes – selv om en slik bestilling ikke direkte fremgikk av utvalgets mandat.

Rapporten har blitt diskutert i Akademikernes styre, og Akademikerne har følgende innspill til høringen:

Akademikerne ønsker aldersuavhengige regler for arbeidslivet, og et stillingsvern som er likt for alle. Akademikerne støtter derfor mindretallets synspunkter på den generelle problemstillingen om aldersgrensen bør fjernes/heves i arbeidsmiljøloven. Vi vil i denne sammenheng særlig fremheve følgende argumenter:

  • En heving/fjerning av øvre aldersgrense for oppsigelse i arbeidsmiljøloven, er med på å hindre diskriminering på grunnlag av alder.
  • Lovfestede, generelle aldersgrenser har en vidtrekkende og uønsket holdningsskapende effekt, og bør bort. Den holdningsskapende effekten kan bidra til at også yngre seniorer sees på som tilnærmet utdaterte, og aldersgrenser kan derfor også få konsekvenser for yngre seniorer og deres muligheter på arbeidsmarkedet.
  • En satsing på arbeidslinja er en forutsetning for å opprettholde en bærekraftig velferdsmodell i samfunnet vårt, og et fokus på seniorene for å hindre frafall fra arbeidslivet er en viktig del av dette.
  • Det er mulig å opptjene pensjon frem til fylte 75 år. I lys av dette er det unaturlig at man på den annen side har en lovfastsatt aldersgrense som innebærer at arbeidstaker kan sies opp på grunn av en lavere alder. En nødvendig og naturlig konsekvens av pensjonsreformen er at det samlede lovverket har en sammenheng.

En fjerning av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven hindrer ikke et fortsatt fokus på å få yngre seniorer til å stå lenger i arbeid. Akademikerne mener det er viktig at flere eldre fortsetter lenger i arbeid, og at man vurderer ulike virkemidler for å få til dette. Det er viktig og riktig at de som evner og ønsker å fortsette i arbeid, har muligheten til dette. I denne sammenheng vil det være viktig at virksomhetene har et fokus på kompetansetiltak for seniorer på arbeidsplassen, slik at også eldre arbeidstakere får mulighet til videreutvikling og kompetansepåfyll.


Ulike særrettigheter for seniorer, som rett til ekstra ferieuke, redusert arbeidstid samt tilrettelegging som følge av alder, er begrunnet i andre hensyn enn hva som ligger til grunn for arbeidsmiljølovens aldersgrense. Det er ikke klare indikasjoner på at slike særrettigheter har en direkte innvirkning på eldre arbeidstakeres muligheter til utvikling og jobbskifte på arbeidsmarkedet, og det bør utvises varsomhet med å endre disse ordningene. Akademikerne ser per i dag ikke behov for endringer eller justeringer i disse ordningene.

Folketrygdens ytelser knyttet til bortfall av arbeidsinntekt - som sykepenger og dagpenger - har lavere aldersgrenser enn arbeidsmiljølovens aldersgrense for rett til ytelsene. Dette harmonerer dårlig med arbeidslinja, og skaper en to-delt arbeidsstyrke med seniorene som et B-lag uten fulle rettigheter etter folketrygden. Akademikerne mener adgangen til disse ytelsene bør være like for alle arbeidstakere uavhengig av alder.


Med vennlig hilsen
Akademikerne


Anette Bjørlin Basma
Seniorrådgiver