Mottaker: Arbeids-og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 16/77-
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring om endring i forskrift om tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven
Dato for vårt høringssvar: 1. mars, 2016

Høring om endring i forskrift om tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven

Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag. Vi ønsker at tvisteløsningsnemda skal være et reelt alternativ og en effektiv tvisteløsningsmekaniske på lavterskelnivå. Det er derfor viktig at nemda har den nødvendige kapasitet til å behandle innkomne saker innenfor rimelig tid, sett i forhold til behovet for avklaring for den enkelte klager.

Det vises til departementets høringsbrev datert 20. januar 2016.

Endringsforslagene som fremmes i høringen, dreier seg primært om tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden og å gjøre nemndsbehandlingen mer effektiv.

Akademikerne er i all hovedsak positiv til departementets forslag.

Vi ønsker at tvisteløsningsnemnda skal være et reelt alternativ og en effektiv tvisteløsningsmekanisme på lavterskelnivå. Det er derfor viktig at nemnda har den nødvendige kapasitet til å behandle innkomne saker innenfor rimelig tid, sett i forhold til behovet for avklaring for den enkelte klager.

På denne bakgrunn støtter Akademikerne departementets forslag om en utvidet sammensetning av nemnda. Dersom man skal redusere bruken av bransjemedlemmer slik departementet foreslår, bør departementet samtidig vurdere muligheten for å utvide antall faste medlemmer i nemnda noe ytterligere, for å sikre en tilstrekkelig bred sammensetning/partsrepresentasjon.

Akademikerne er skeptisk til å innføre en hjemmel for å kunne avslå saker som åpenbart ikke vil føre frem. Hensynet til rettssikkerhet, tilsier at alle saker som utgangspunkt bør behandles i nemndsmøte. På den måten får sakene en bredere behandling enn kun en persons vurdering av klagen. Vi kan imidlertid støtte forslaget om å innføre en hjemmel til å avvise saker som åpenbart ikke oppfyller vilkårene for realitetsbehandling, såfremt dette dreier seg om saker som etter sin art åpenbart ikke faller inn under de ulike bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som gir adgang til nemndsbehandling.

Akademikerne er positiv til at fristene harmoniseres og at henvisning til domstollovens regler for fristberegning tas inn i forskriften. Dette skaper konsistens i regelverket, og vil i tillegg være enklere å forholde seg til, samt skape en forutberegnelighet for klagerne.

Vi ser at det kan virke hensiktsmessig å ta inn i forskriften en forutsetning om at arbeidsgivers avslag er skriftlig. Dette med tanke på krav til dokumentasjon, samt at det kan virke oppdragende overfor arbeidsgiverne. Vi vet imidlertid at arbeidsgivers avslag i flere tilfeller både kan komme muntlig og også vise seg ved konkludent adferd. Det er derfor viktig at forskriften ikke stenger for å klage inn saker for nemnda hvor arbeidsgiver ikke har gitt et eksplisitt skriftlig avslag.

Akademikerne har for øvrig ingen særskilte merknader.Med vennlig hilsen
Akademikerne


Anette Bjørlin Basma
Seniorrådgiver