Mottaker: Kommunal- og forvaltningskomiteen
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver
Dato for vårt høringssvar: 7. mai, 2016

Høring - Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver

Norge er på vei fra en ressurs-oljebasert økonomi til en rent kunnskapsbasert økonomi. Vår største utfordring er å bruke kunnskapen
samfunnet investerer i så godt som mulig. Riktig og effektiv ressursbruk i offentlig sektor er en forutsetning for å få til
dette. Vi trenger en grunnleggende tillitsreform i offentlig sektor. Regjeringens arbeid med kommunereformen og meldingen
om færre, større og mer funksjonelle regioner er viktige grep. Det er en viktig erkjennelse at offentlig sektors strukturer
og organisering er bestemmende for styring og resultater, kvalitet og tjenestetilbud. Dagens detaljregulering, rapporteringskrav
og geografiske oppdeling i små enheter er ikke egnet til å møte de krav vi står overfor.

Norge er på vei fra en ressurs-oljebasert økonomi til en rent kunnskapsbasert økonomi. Vår største utfordring er å bruke kunnskapen samfunnet investerer i så godt som mulig. Riktig og effektiv ressursbruk i offentlig sektor er en forutsetning for å få til dette. Vi trenger en grunnleggende tillitsreform i offentlig sektor. Regjeringens arbeid med kommunereformen og meldingen om færre, større og mer funksjonelle regioner er viktige grep. Det er en viktig erkjennelse at offentlig sektors strukturer og organisering er bestemmende for styring og resultater, kvalitet og tjenestetilbud. Dagens detaljregulering, rapporteringskrav og geografiske oppdeling i små enheter er ikke egnet til å møte de krav vi står overfor.

Da vi spurte våre medlemmer i fjor hva deres holdning var til fylkeskommunen mente bortimot 60 % at det burde skje en endring, enten at den burde erstattes med større folkevalgte regioner, eller større kommuner. Flertallet av norske akademikere mener også kommunereformen er viktig. Hensyn til større fagmiljø som gir bedre tjenestekvalitet og bedre effektivitet er hensyn som går igjen når akademikerne er opptatt av dette. Større regioner vil gi sterkere fagmiljø på regionnivå. Resultater i den offentlige forvaltningen må vektlegges fremfor aktiviteter. Større regioner vil også gjøre regionalplaner mer slagkraftige der vi i dag ser at de fungerer lite forpliktende i praksis. Et viktig eksempel er regionalplaner for samordnet areal og transportplanlegging og by- og tettstedsutvikling. Dette er viktig for samfunnsplanleggingen framover.

Sterkere og større regioner vil være egnet til å ha større ansvar på regionalt nivå, større frihet innenfor nasjonale rammer og dermed tilpasning til lokale forhold. Vi støtter regjeringens tanker om overføring av oppgaver og ansvar til regionalt nivå. Det er viktig at fagmiljøer samles og ikke splittes i de endringer som skal gjennomføres. Reformen innebærer betydelige endrede organisasjonsformer. Det er derfor viktig at reformen skjer i dialog med de tillitsvalgte og i god dialog med partene på alle nivå.