Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 17/4602
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019
Dato for vårt høringssvar: 19. januar, 2018

Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019

Akademikerne støtter opptrappingen i studiestøtten, og mener den bør økes til 1,5 G.

Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019

Vi viser til brev mottatt fra Kunnskapsdepartementet 19. oktober 2017 om forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019.

Departementets forslag innebærer en rekke endringer sammenlignet med forskrift for utdanningsstøtte for 2017-2018, men Akademikerne vil kun gi innspill til et utvalg av disse.

Videre opptrapping til elleve måneders støtte

Det er bra at departementet foreslår å fortsette opptrappingen til elleve måneders støtte. Likevel mener vi at det er behov for en ytterligere utvidelse av studiestøtten til et nivå som svarer til de faktiske levekostnadene ved et nøkternt forbruk. Vi må ha en studiestøtte som kan dekke utgifter som mat, bolig, transport og helseutgifter.

Vi mener derfor at studiestøtten bør knyttes opp til grunnbeløpet og tilsvare 1,5 G.

Nytt stipend til studenter som tar tilrettelagte masterprogrammer i ingeniør- eller økonomifag i Tyskland og Frankrike.

Det er viktig at flere studenter får lokal kunnskap om kultur og næringsliv i våre viktigste samarbeidsland, samtidig som de får en utdanning av høy internasjonal kvalitet. Vi mener derfor at det er et godt tiltak å stimulere til at flere studenter velger utdanning i Tyskland eller Frankrike gjennom et ekstra stipend på 20 000 kr.

Regelverk i tråd med samfunnets behov for etter- og videreutdanning

Regjeringen skriver i regjeringserklæringen av 14. januar, side 63, at de vil «utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato» og «vurdere hvordan det kan bli enklere å få finansiering av livsopphold for voksne som ønsker å studere for å gjøre seg mer attraktive i arbeidsmarkedet». Dette må gjelde alle grupper, og langtidsutdannede vil også ha behov for etter- og videreutdanning og kompetanseheving. Akademikerne mener derfor det er nødvendig å se nærmere på rammene for dagens studiestøtte og vurdere hvorvidt den er hensiktsmessig for å støtte opp under det behovet for kompetansehevende tiltak som vi allerede ser.

Med vennlig hilsen

Akademikerne

Anne Folkvord

Organisasjonssjef