Mottaker: Barne- og likestillingsdepartementet
Mottakers saksnr.: 17/1067
Tema: Arbeidsliv ,
Dato for vårt høringssvar: 23. mai, 2017

Høring - forslag til forenklinger i regleverket om foreldrepenger

Akademikerne støtter forslaget fra departementet.

Samtidig vil vi påpeke at Akademikerne ønsker en faktisk tredeling av foreldrepermisjonen, med en tredel forbeholdt hver av
foreldrene og en tredel man selv bestemmer over. Vi mener også det er på høy tid at far får selvstendig opptjeningsrett i
forbindelse med foreldrepermisjon. Dagens ordning er tydelig diskriminerende og det er naturlig at også far har selvstendig
opptjeningsrett.

Akademikerne støtter forslaget fra departementet.

Samtidig vil vi påpeke at Akademikerne ønsker en faktisk tredeling av foreldrepermisjonen, med en tredel forbeholdt hver av foreldrene og en tredel man selv bestemmer over.
Vi mener også det er på høy tid at far får selvstendig opptjeningsrett i forbindelse med foreldrepermisjon. Dagens ordning er tydelig diskriminerende og det er naturlig at også far har selvstendig opptjeningsrett.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Øyvind Berdal
Rådgiver