Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mottakers saksnr.: 18/2434-2
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: 18/2434-2
Dato for vårt høringssvar: 14. september, 2018

Høringssvar - forslag til endringer i byggesaksforskriften (sentral godkjenning)

Akademikerne går i mot forslagene om å redusere kompetansekravene for prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 2.

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral godkjenning)

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 28. juni 2018 med forslag til endringer i byggesaksforskriften knyttet til den sentrale godkjenningsordningen.

Akademikerne går imot forslagene om å redusere kompetansekravene for prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 2. Vi er bekymret for at en reduksjon i kompetansekravene vil gå ut over byggkvaliteten, og mener konsekvensene av forslaget om å erstatte dagens krav til utdanningsnivå, med teknisk fagskole og praksis, er drastiske. En slik omfattende endring er heller ikke tilstrekkelig utredet i høringsnotatet. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å erstatte dagens krav til kompetanse med toårig fagskoleutdanning og praksis.

Vi vil også vise til det nedsatte ekspertutvalget som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalgets arbeid vil berøre deler av temaene som nå er gjenstand for høring.

For øvrig viser vi til høringssvar fra våre medlemsforeninger Afag og Tekna.

Med vennlig hilsen

Akademikerne


Grethe Lunde

seniorrådgiver