Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 17/868
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring – endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
Dato for vårt høringssvar: 4. mai, 2017

Høring – endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Akademikerne mener det er behov for å gjøre en evaluering av hvordan ordningen er praktisert. Ideelt sett burde denne evalueringen vært gjennomført før en gjorde endringer i forskrift.

Departementets forslag innebærer at institusjonen kan åpne for at en ansatt på innstegsvilkår etter eget ønske får en sluttevaluering før periodens utløp selv om vedkommende ikke har fått oppfølging og veiledning som foreskrevet. Sluttevalueringen avgjør om den ansatte oppfyller avtalekravene som er fastsatt for å få fast ansettelse.

Ettersom ordningen er relativt nyopprettet og det er lite erfaring med bruk av stillingen både fra universitetene og den enkelte vitenskapelige ansattes side, mener vi det er behov for å gjøre en evaluering av hvordan ordningen er praktisert. Ideelt sett burde denne evalueringen vært gjennomført før en gjorde endringer i forskrift.

Vi har likevel forståelse for behovet for en framskyndet evaluering og mener departementet på en god måte har belyst både for- og motargumenter for forslaget.

Derfor vil vi etter en helhetsvurdering støtte forslaget til endring fra departementet. Akademikerne vil imidlertid påpeke at det vil være uheldig for ordningen og dens intensjon om endringen medfører at færre unge forskere når opp i konkurransen om innstegsstillingene.


Med vennlig hilsen
Akademikerne


Anne Folkvord
Organisasjonssjef