Mottaker: Barne- og likestillingsdepartementet
Mottakers saksnr.: 18/1900-1
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger
Dato for vårt høringssvar: 29. juni, 2018

Høring – deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet

Akademikerne støtter departementets forslag om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak.

Vi viser til brev av 23. mai 2018 om offentlig høring om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrep.

Akademikerne støtter departementets forslag om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak.

En del av de utfordringene vi står overfor med hensyn til likestilling mellom menn og kvinner i arbeidslivet kan knyttes til svangerskap, fødsels- og foreldrepermisjon. Regelverk, praksis/adferd og holdninger får ulike utslag for menn og kvinner, og gir uønskede kjønnsforskjeller.

Akademikerne har vært en pådriver for en reell tredeling av foreldrepermisjonen, med en obligatorisk del for hver av foreldrene. Ved en reell tredeling av foreldrepermisjonen bør den fleksible delen i størst mulig grad deles mellom foreldrene, og vi støtter tiltak som kan stimulere til dette.

Akademikerne har ingen innspill til departementets forslag om å endre kvotebegrepet.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Øystein Holm-Haagensen
Rådgiver