Mottaker: Arbeidstilsynet
Mottakers saksnr.: 2015/53089
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet
Dato for vårt høringssvar: 1. mars, 2016

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet

Akademikerne er sælrig positiv til forslaget om arbeidsgivers ansvar for opplæring og øvelse, men stiller spørsmål om man
i tillegg burde stille krav til regelmessighet av øvelsene.

Det vises til henvendelse fra departementet datert 27.november 2015 vedrørende høring om endringer i arbeidsmiljøforskriftene om vold og trusler om vold i arbeidslivet. Akademikerne støtter høringsforslaget.

Akademikerne er særlig positiv til forslaget om arbeidsgivers ansvar for opplæring og øvelse, men stiller spørsmål om man i tillegg burde stille krav til regelmessighet av øvelsene. Vi mener det bør stilles krav om dette på samme måte som krav til å øve på hjertelunge-redning og brannøvelser.

Videre er Akademikerne av den oppfatning at kravet til arbeidsgivers oppfølging etter alvorlige hendelser ikke er godt nok beskrevet i forskriften. Forslaget er her for vagt og for lite forpliktende for arbeidsgiver. Erfaring viser at oppfølgingen etter slike hendelser ofte svikter ved at det ikke iverksettes nødvendig oppfølging, det iverksettes mangelfull oppfølging, eller at det iverksettes oppfølging som kan ha negative effekter. Akademikerne foreslår derfor at 23 A-5 får følgende tilføyelse/konkretisering:


Det bør i slike tilfeller vurderes særskilt om fagpersonell med medisinsk/psykologiskkompetanse bør involveres. Arbeidstakere som kan utsettes for gjentagende trusler om vold skal gis regelmessig tilbud om helsekontroll.


Med vennlig hilsen

AkademikerneNina Sverdrup Svendsen

Utredningssjef