Mottaker: Energi- og miljøkomiteen
Tema: Statsbudsjettet ,
Høringen svarer på: Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)
Dato for vårt høringssvar: 22. oktober, 2020

Akademikernes notat til Energi- og miljøkomiteen Statsbudsjett 2021

Akademikerne mener Norge som en del av omstillingen må jobbe målrettet på tvers av sektorer for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester, teknologier og forretningsmodeller og beslutninger som ivaretar klima og miljø. Ambisiøse og forpliktende internasjonale klimamål representerer muligheter til både å redusere klimagassutslipp, utvikle ny teknologi og legge til rette for nye arbeidsplasser som Norge trenger. Det er viktig at Norge bruker denne muligheten.

Akademikerne mener Norge som en del av omstillingen må jobbe målrettet på tvers av sektorer for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester, teknologier og forretningsmodeller og beslutninger som ivaretar klima og miljø. Ambisiøse og forpliktende internasjonale klimamål representerer muligheter til både å redusere klimagassutslipp, utvikle ny teknologi og legge til rette for nye arbeidsplasser som Norge trenger. Det er viktig at Norge bruker denne muligheten.

Karbonfangst og -lagring

Programkategori 18.40, kap. 1840, samt fullmakt til å overskride gitte bevilgninger nr. XVI.

Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til arbeidet med karbonfangst, transport og lagring (CCS). Fangst og lagring av CO2 er en forutsetning for å nå klimamålene i Parisavtalen. Norge kan nå ta klimalederskap og legge til rette for utviklingen av et europeisk marked for karbonfangst og -lagring. Dette er viktig for norske industri- og forskningsmiljøer som har lagt ned betydelig arbeid over flere år, og vil legge til rette for nye kunnskapsarbeidsplasser. Norge har en unik mulighet til å gå foran internasjonalt, men da må vi komme raskt i gang. Stortinget må nå gjøre en endelig investeringsbeslutning slik at arbeidet kan komme videre.

Akademikerne ber Stortinget fatte en endelig investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring, og gi regjeringen investeringsfullmakt til å tegne avtale med Fortum Oslo varme i 2021.

Styrk forskningsinnsatsen

Programkategori 12.10, kap. 1410, programkategori 17.20, kap. 920, programkategori 07.60, kap. 287

Forskningsbevilgningene får en realøkning på 2,1 prosent. Dette er bra, men det burde ha vært prioritert enda høyere. I krisetider er det ekstra viktig at det offentlige satser på forskning og utvikling. Vi trenger forskning for å finne nye klimaløsninger, utvikle ny teknologi, styrke konkurranseevnen - og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser.

Gjennom økt basisbevilgning kan potensialet til instituttsektoren i å bidra i omstillingen mot et lavutslippssamfunn utnyttes bedre. Instituttene bidrar gjennom å utvikle og anvende kunnskap om klima og miljø og utvikle teknologi. Da dekker ikke 50 millioner kroner til de teknisk-industrielle instituttene og 10 millioner kroner til miljøinstituttene behovet.

Akademikerne ber derfor Stortinget etterlyse en opptrappingsplan for en styrket basisfinansiering av instituttsektoren.

Det er bra at regjeringen i budsjettet fortsatt prioriterer innsatsområdene i tråd med Langtidsplanen for forskning og utdanning, bl.a. forskning klima, miljø og miljøvennlig energi.

Investeringer i grønn konkurransekraft

Programkategori 17.40, kap. 960, programkategori 18.30, kap. 1830

Akademikerne er positive til at regjeringen styrker Nysnø Klimainvesteringer med ytterligere 700 millioner kroner i 2021. Det betyr at Nysnø kan investere i flere bedrifter som utvikler klimavennlig teknologi.

Videre er vi positive til at det bevilges midler til å følge opp etableringen av et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vindenergi.