Mottaker: Arbeids- og sosialkomiteen
Tema: Arbeidsliv , Statsbudsjettet ,
Høringen svarer på: Budsjetthøring i Arbeids- og sosialkomiteen
Dato for vårt høringssvar: 23. oktober, 2019

Akademikernes notat til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget – budsjetthøring 23. oktober 2019

Akademikerne støtter regjeringens forslag om en Arbeidslivspakke. I denne ligger blant annet en styrking av Arbeidstilsynet og etablering av et lavterskeltilbud/nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Akademikerne beklager at Regjeringen vil gjøre endringer i reglene for AAP.

Akademikerne mener det må åpnes for at man kan ta inntil 20 studiepoeng som dagpengemottaker.

Prop. 1 S (2018 – 2019) Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag for 2020 – innspill fra Akademikerne

Programkategori 09.00 Administrasjon, kap. 601, Programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet, kap 640

Akademikerne støtter regjeringens forslag om en Arbeidslivspakke. I denne ligger blant annet en styrking av Arbeidstilsynet og etablering av et lavterskeltilbud/nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling. Det er en forutsetning at en nemnd har høy og riktig fagkompetanse. Dette er i seg selv en rettsikkerhetsgaranti. Dommerkompetanse må være et kvalifikasjonskrav, noe som vil sikre god bevisbedømmelse og profesjonalisering av nemndsavgjørelsene. Vi forutsetter at regjeringens forslag tar høyde for dette i forslaget til avsetning til oppstartskostnader.

I forbindelse med debatten om endringer i varslingsreglene i juni i år ble også behovet for å styrke Arbeidstilsynets kapasitet og arbeidslivskunnskap i sin veiledning i varslingsspørsmål tatt opp. Vi kan ikke se at en slik styrking inngår i Arbeidslivspakken, og vi foreslår at Arbeidstilsynets budsjett økes ytterligere med 4- 6 mill. for å bedre Arbeidstilsynets kapasitet på varslingsområdet. Det er fremdeles behov for solid styrking av Arbeidstilsynet på dette området. Dette gjelder både i kapasitet, arbeidslivskunnskap og styrke til å stå støtt i vanskelige saker.

Programkategori 29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet, kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger

Unge på helserelaterte ytelser og bruken av arbeidsavklaringspenger (AAP) er et sentralt tema i det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget der partene i arbeidslivet deltar. Utvalget skal levere sin innstilling i juni 2020. Akademikerne finner det beklagelig at regjeringen allikevel velger å foreslå regelendringer før det partssammensatte utvalget har levert sine forslag. Regjeringens forslag er ikke tilstrekkelig utredet, konsekvenser for svake grupper er ikke tilstrekkelig belyst. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å utsette endringer i AAP-ordningen for unge.

Programkategori 33.30 Arbeidsliv, kap. 2541 Dagpenger/anmodningsvedtak 319, side 53

Regjeringen varsler at den i høst vil ta stilling til adgangen til å ta utdanning som gir studiepoeng mens man mottar dagpenger. Situasjonen som fulgte av oljeprisfallet for noen år siden viste med tydelighet hvor viktig det er for omstillingsevnen at man ikke har unødige hindre for kortsiktig kompetanseutvikling. Dette behovet gjelder alle utdanningsgrupper, uavhengig av nivå. Det er behov for noe større muligheter enn det vi har i dag for å kombinere dagpenger og utdanning. Vi mener det må åpnes for at man kan ta inntil 20 studiepoeng som dagpengemottaker.