Mottaker: Næringskomiteen
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk , Statsbudsjettet , Klima og miljø ,
Dato for vårt høringssvar: 12. oktober, 2022

Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023- Næringskomiteen

Forskning, utvikling og innovasjon (FOUI) er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Innovasjon er en av de viktigste drivkreftene for å opprettholde og utvikle Norges konkurranseevne, verdiskaping og velstand, og Akademikerne mener at dette må gjenspeiles i budsjettet.

Til tross for at vi står i en krevende budsjettsituasjon må vi, for å møte framtiden, fortsette å investere i FOUI for å sikre verdiskapingen.

Forskning, utvikling og innovasjon (FOUI) er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Innovasjon er en av de viktigste drivkreftene for å opprettholde og utvikle Norges konkurranseevne, verdiskaping og velstand, og Akademikerne mener at dette må gjenspeiles i budsjettet.

Til tross for at vi står i en krevende budsjettsituasjon må vi, for å møte framtiden, fortsette å investere i FOUI for å sikre verdiskapingen.

Akademikerne har følgende kommentarer til budsjettet:

Ikke innfør økt arbeidsgiveravgift for inntekt over 750 000 kroner

Regjeringens forslag til økt arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000 kroner gjør det dyrere å ansette og beholde høyt utdannet arbeidskraft. Å legge skatt på kompetanse midt i det grønne skiftet er uklokt. Skatten vil ramme kunnskapsbedrifter, blant annet innenfor IKT, teknologiutvikling og finans. Da risikerer vi at oppgaver og kompetansemiljø flyttes ut av Norge. Det vil kunne få konsekvenser for beredskap og samfunnssikkerhet, og at norsk konkurransekraft svekkes.

Med dette forslaget står vi også i fare for å oppleve aldersdiskriminering. Det er mange erfarne arbeidstakere med viktig kompetanse som kommer over terskelen, og da vil økningen kunne presse dem ut av arbeidsmarkedet. Det er et dårlig signal å sende i vår tid, da man ellers oppfordrer folk til å stå lenger i stillingene sine. Da må man også gi virksomhetene motivasjon til å beholde dem.

  • Akademikerne ber Stortinget om å avvise regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for inntekt over 750 000 kroner

Oppretthold nivået på Grønn plattform

Programkategori 17.20, kap. 920, post 50, kap. 2421, post 75 og kap. 2426, post 71

Regjeringen foreslår å videreføre Grønn plattform. Det er bra, men nivået på ordningen nær halveres. Det er stor interesse for Grønn plattform i næringslivet, og en reduksjon betyr tapte muligheter for å sette fart i den grønne omstillingen.

Vi skal mer enn halvere klimagassutslippene de neste åtte årene. For å lykkes er det viktig at næringslivet, forskningsinstitusjonene og katapultsentrene jobber sammen om å realisere store grønne prosjekter. Da er grønn plattform et avgjørende viktig virkemiddel, og bevilgningene til ordningen bør derfor opprettholdes på nivå med perioden 2020-2022.

  • Akademikerne ber Stortinget opprettholde Grønn plattform på nivå med perioden 2020-2022

Sats på Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Programkategori 17.20, kap. 920, post 50

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) er et treffsikkert tiltak for å utløse private investeringer i forskning og utvikling og bidrar til nyskaping, verdiskaping og bærekraft.

Minst 300 mill. kroner av Nærings- og fiskeridepartementets midler til IPN-prosjektene foreslås satt av til tiltak på vei mot lavutslippssamfunnet. Akademikerne støtter denne vridningen.

Akademikerne er bekymret for at kuttene i sektordepartementenes forskningsporteføljer på til sammen 470 mill. kroner vil føre til press på de næringsrettede konkurranseutsatte midlene. Trangt nåløye for å få innvilget prosjektstøtte betyr tapte muligheter for rask omstilling til lavutslippssamfunnet, og det kan redusere interessen for ny FOUI.

  • Akademikerne ber Stortinget opprettholde bevilgningene til IPN på nivå med 2022

Bionova riktig for næringsfornyelse

Programkategori 1530, kap. 1152, post 50

Akademikerne er positive til opprettelsen av Bionova. Bioøkonomien er i en spennende utviklingsfase, og det vil styrke utvikling av bio- og sirkulærøkonomien at virkemidlene samles under et tak. Fremover må det etableres et sterkt kompetansemiljø i og rundt Bionova. Den foreslåtte potten på 87,5 millioner bør opprettholdes og gradvis trappes opp for å sikre økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i fastlandsøkonomien.

  • Akademikerne ber Stortinget støtte opprettelsen av Bionova, og etterlyse en opptrappingsplan for å sikre økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i sektoren

Behov for opptrappingsplan for instituttsektoren

Programkategori 07.60, kap. 287, post 57, programkategori 17.20, kap. 920, post 50, programkategori 12.10, kap. 1410, programkategori 15.20, kap. 1137

Instituttsektoren er et viktig bindeledd mellom næringsliv, samfunnsliv og forskning. Det er bra at grunnbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene økes med 10 mill. kroner, men det må på plass en opptrappingsplan for å styrke basisfinansieringen opp til 25 prosent i sektoren. Lav basisfinansiering er et hinder for langsiktig kompetansebygging og faglig utvikling.

  • Akademikerne etterlyser en opptrappingsplan for en styrket basisfinansiering av instituttsektoren. Basisfinansieringen bør utgjøre 25 prosent

Bra satsing på Nysnø

Programkategori 17.40, kap. 953

For å øke Nysnø Klimainvesteringer AS sin investeringskapasitet foreslår regjeringen å bevilge 600 mill. kroner til selskapet i 2023. Dette er 100 mill. kroner mer enn i 2022. Akademikerne støtter dette, og mener Nysnø spiller en viktig rolle for mer klimavennlige investeringer.

  • Akademikerne ber Stortinget støtte budsjettøkningen til Nysnø