Mottaker: Finanskomiteen
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk , Statsbudsjettet ,
Høringen svarer på: Statsbudsjettet 2023
Dato for vårt høringssvar: 13. oktober, 2022

Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2023: Finanskomiteen

I årene som kommer vil Norge står overfor en storstilt omstilling. Vi skal bygge et næringsliv som kan opprettholde verdiskaping og arbeidsplasser samtidig som utslippene skal drastisk ned. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling med et framoverlent næringsliv, et velfungerende partsamarbeid og sterke teknologimiljøer. Akademikerne mener det er helt riktig å styrke forsvar, sikkerhet og beredskap innenfor et stramt budsjett. Men, det er også viktig å også ha et langsiktig perspektiv og investere i de rette tingene, og Akademikerne mener det derfor er behov for omprioriteringer. Under følger våre forslag til prioriteringer.

I årene som kommer vil Norge står overfor en storstilt omstilling. Vi skal bygge et næringsliv som kan opprettholde verdiskaping og arbeidsplasser samtidig som utslippene skal drastisk ned. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling med et framoverlent næringsliv, et velfungerende partsamarbeid og sterke teknologimiljøer. Akademikerne mener det er helt riktig å styrke forsvar, sikkerhet og beredskap innenfor et stramt budsjett. Men, det er også viktig å også ha et langsiktig perspektiv og investere i de rette tingene, og Akademikerne mener det derfor er behov for omprioriteringer. Under følger våre forslag til prioriteringer.

Arbeidsliv

Dagpenger

Programkategori 33.30, kap. 2341

Opptjeningsperiode for minsteinntekt

Rett til dagpenger krever i dag enten arbeidsinntekt på minst 1,5G de siste 12 måneder, eller 3G de siste 36 måneder. Regjeringen går inn for å fjerne den lange opptjeningsperioden. Dette innebærer at mange som har hatt lav – og varierende – inntekt siste tre år mister rett til dagpenger. Dette forslaget er ikke utredet og konsekvensvurdert, og Akademikerne mener forslaget må avvises. Forslaget vil ramme grupper med lav stillingsandel, lav inntekt og dessuten grupper med variabel inntekt de siste tre år, eksempelvis personer som har vært delvis i jobb og delvis i utdanning. Det er for eksempel viktig å vurdere konsekvensene av hvordan dette slår ut i forhold til omstilling og kompetanseutvikling.

  • Akademikerne mener regjeringens forslag om å endre på opptjeningsperioden for rett til dagpenger må avvises.

Skatte- og avgiftsopplegget

Næringsbeskatning - ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750 000 kroner

Regjeringens forslag til økt arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000 kroner gjør det dyrere å ansette og beholde høyt utdannet arbeidskraft. Å legge skatt på kompetanse midt i det grønne skiftet er uklokt. Skatten vil ramme kunnskapsbedrifter, blant annet innenfor IKT, teknologiutvikling og finans. Da risikerer vi at oppgaver og kompetansemiljø flyttes ut av Norge. Det vil kunne få konsekvenser for beredskap og samfunnssikkerhet, og at norsk konkurransekraft svekkes.

Med dette forslaget står vi også i fare for å oppleve aldersdiskriminering. Det er mange erfarne arbeidstakere med viktig kompetanse som kommer over terskelen, og da vil økningen kunne presse dem ut av arbeidsmarkedet. Det er et dårlig signal å sende i vår tid, da man ellers oppfordrer folk til å stå lenger i stillingene sine. Da må man også gi virksomhetene motivasjon til å beholde dem. Akademikerne mener forslaget må avvises.

  • Akademikerne ber Stortinget om å avvise regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for inntekt over 750 000 kroner.

Pensjonssparing over 7,1G for selvstendig næringsdrivende

Akademikerne er tilfredse med at regjeringen foreslår skattefavorisert sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Men det er viktig at selvstendig næringsdrivende også må ha lik mulighet som arbeidstakere til å spare til pensjon for inntekt over 7,1G. I motsetning til ordinære arbeidsforhold, gis det ikke skattefordeler for frilansere og selvstendig næringsdrivende ved økt pensjonssparing for bruttoinntekt mellom 7,1G og 12G. Dette er ubegrunnede forskjeller, som bør rettes opp. Det er nødvendig for at systemet skal oppfattes rettferdig og for å gjøre det mer attraktivt å starte og drive egen virksomhet i Norge.

  • Akademikerne mener selvstendig næringsdrivende må ha lik mulighet som arbeidstakere til å spare til pensjon for inntekt over 7,1G.

Kunnskap og forskning

Programkategori 07.60, programkategori 07.80 og programkategori 17.20

Akademikerne mener det er viktig å ha et langsiktig perspektiv i og investere i det vi vet gir fremtidig avkastning. Forskning og utdanning bidrar sterkt til å sikre vår velferd og fremtidig verdiskaping. Regjeringens budsjettforslag kutter 476 millioner kroner til forskning og utvikling, og gjør lite med studiestøtten til studentene.

I tillegg vil regjeringen redusere stipendet til norske studenter i utlandet og innføre skolepenger for studenter som kommer til Norge. Dette er usolidariske tiltak som rammer de som har minst fra før, og det vil gå utover internasjonalt kunnskapssamarbeid og kunnskapsutveksling.

Akademikerne mener at poster på Kunnskapsdepartementets og Nærings- og fiskeridepartementets budsjett må styrkes for å ivareta helt nødvendige investeringer i kunnskap og forskning slik at vi kan lykkes med den grønne omstillingen

  • Akademikerne mener forslaget til kutt i bevilgningen til forskning og innovasjon må reverseres, og bevilgningene til Forskningsrådet økes.
  • Akademikerne mener studiestøtten må heves og knyttes til grunnbeløpet i Folketrygden. På sikt må studiestøtten opp til minst 1,5 ganger grunnbeløpet.
  • Akademikerne ber Stortinget reversere forslaget om studieavgift for utenlandske studenter og forslaget om redusert stipendandel for norske studenter i utlandet.