Mottaker: Arbeids- og sosialkomiteen
Tema: Statsbudsjettet ,
Dato for vårt høringssvar: 26. oktober, 2021

Akademikernes innspill til Statsbudsjettet 2022: Arbeids- og sosialkomiteen

Akademikerne understreker betydningen av treffsikre og gode arbeidsmarkedstiltak i den situasjonen vi er i. Den høye etterspørselen etter arbeidskraft kombinert med lav arbeidsinnvandring gjør at det nå ligger godt til rette for at flere som lenge har stått utenfor kan komme i arbeid. Dette krever innsats og tiltak fra NAV.

Arbeidsmarked

Programkategori 09.30 Arbeidsmarked, kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak

Akademikerne understreker betydningen av treffsikre og gode arbeidsmarkedstiltak i den situasjonen vi er i. Den høye etterspørselen etter arbeidskraft kombinert med lav arbeidsinnvandring gjør at det nå ligger godt til rette for at flere som lenge har stått utenfor kan komme i arbeid. Dette krever innsats og tiltak fra NAV. Vi støtter tankegangen om at det kan rime dårlig med logikken i arbeidslinjen at man kan oppnå en høyere ytelse på tiltakspenger enn laveste dagpenger. Allikevel er den avgåtte regjeringens forslag om harmonisering av tiltakspenger til laveste dagpengesats ikke tilstrekkelig vurdert. Heltidsstudenter og næringsdrivende er eksempler på grupper som ikke har mulighet til å opptjene dagpengerettigheter, men det er ikke dermed urimelig at de kan motta en ytelse tilsvarende dagens tiltakspenger. Forslaget innebærer at langt flere arbeidsledige vil bli avhengig av sosial stønad, og en større kostand overlates til kommunene. Vi er derfor skeptiske til reduksjonen i bevilgning til arbeidsmarkedstiltak og mener at man i dagens situasjon er tjent med å beholde mere midler i bevilgningen for 2022. Dette vil gi NAV bedre mulighet til å utnytte den muligheten vi nå har til å få flere i arbeid med de ressurser og virkemidler NAV kan sette inn.

Dagpenger
Programkategori 33.30 Arbeidsliv, kap. 2541 Dagpenger

Akademikerne mener det er viktig at man i 2022 er tilbake til permitteringsperioden som gjaldt før pandemien. Dette understrekes av den økende mangelen på arbeidskraft vi nå ser i flere bransjer. Vi frykter at en langvarig permitteringsperiode vil passivisere arbeidskraften og hindre omstilling. Med svært lange permitteringsperioder risikerer man å holde liv i bedrifter som ikke har reelle sjanser for å overleve, samtidig med at arbeidskraften passiviseres og kompetanse forvitrer.


Utvide perioden dagpengemottakere kan starte egen virksomhet til 24 måneder

Akademikerne mener at muligheten for å motta dagpenger mens man starter opp en bedrift bør utvides fra 12 til 24 måneder. 12 måneder er for svært mange urealistisk kort tid å få en lønnsom bedrift opp og stå. Vi må være forberedt på en lang periode med store omstillings- og mobilitetskrav i arbeidsmarkedet. Egenetableringer er et av flere virkemidler for omstilling og aktivitet. Internasjonale studier viser at overlevelsesraten for etableringer med etablererstøtte er høy . En norsk studie viser også positive resultater.

Sykepenger
Programkategori 29.50, Inntektssikring ved sykdom og uførhet Kap. 2650 Sykepenger

Den nye regjeringen har i Hurdal-erklæringen varslet at den vil forbedre sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende. Vi legger til grunn at dette betyr en harmonisering av rettigheter. Vi ber Stortinget bidra til at dette arbeidet kommer i gang og iverksettes i løpet av 2022.

Arbeidstilsynet
Programkategori 09.40, Kap. 640 Arbeidstilsynet, post 01 Driftsutgifter

Arbeidslivskriminalitet er en alvorlig trussel mot et seriøst og anstendig arbeidsliv. Å styrke arbeidet på dette området, både i form av forsterket og effektivt tverretatlig samarbeid gjennom arbeidslivskriminalitetssentre og økt bruk av stedlig tilsyn fra Arbeidstilsynet er viktige prioriteringer både i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg og i Hurdalplattformen. Bevilgningen til Arbeidstilsynet er foreslått økt med 5 mill. kroner knyttet til styrket tilsynsoppfølging, men samtidig redusert med 2 mill. kroner som følge av gevinstrealisering. Akademikerne mener det er behov for økte midler utover dette, og foreslår at midler satt av til styrket tilsynsoppfølging styrkes ytterligere.

Annet
Vi etterlyser likeverdige muligheter for pensjonssparing uavhengig tilknytningsform til arbeidslivet. I dag har selvstendige og frilansere dårligere pensjonssparebetingelser dersom de velger en pensjonsordning gjennom virksomheten sin enn andre, uten at dette har noen god begrunnelse.