Mottaker: Finansdepartementet
Tema: Statsbudsjettet ,
Dato for vårt høringssvar: 21. april, 2021

Akademikernes innspill til revidert nasjonalbudsjett 2021

Akademikerne har påpekt at det er sentralt at budsjettet for 2021 håndterer de akutte utfordringene for arbeidstakere og næringslivet, men også at vi bruker krisen konstruktivt i omstillingen til en enda mer kunnskapsbasert og grønn økonomi.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram 11. mai. Akademikerne vil i den forbindelse komme med innspill til tilleggsbevilgninger vi mener er viktig at prioriteres nå.

1. Studieplasser

Rekordmange unge voksne søkte utdanning våren 2020, men ved opptaket sto hele 17 000 personer uten studieplass selv om de var hykvalifiserte. Vi forventer at det også i år vil være svært mange søkere. Arbeidsledigheten er relativt høy for de unge, med en ledighet i aldersgruppen 20−24 år på 5,9 pst. av arbeidsstyrken ifølge tall fra NAV for mars 2021, mens den samlede ledigheten er på 4,2 pst. Arbeidsmarkedet og korona-restriksjoner gjør at færre unge vil ha muligheter til å f.eks. ta et friår, hvor de enten jobber eller reiser. Samtidig vet vi at samfunnet blant annet trenger flere leger, lektorer, ingeniører og IKT-eksperter.

Vi mener at det var riktig og viktig å øke antall studieplasser for høstsemesteret i 2020, og vi er glade for at plassene videreføres til 2021. Akademikerne mener antallet studieplasser må økes ytterligere fra og med høsten allerede i år.

2. Studentenes situasjon –ekstra studiefinansiering

Studenter må ha muligheter til å være studenter på heltid. Vi mener derfor at studiestøtten må økes. Det har kommet midler i en egen studentpakke som har vært bra, men ikke tilstrekkelig. Koronakrisen har aktualisert at dagens studiestøtte er for lav og bør økes til 1,5 G permanent.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en arbeidsgruppe bl.a. sett på tiltak som skal sikre best mulig studieprogresjon i lys av utfordringene pandemien har brakt med seg. Ett av de foreslåtte tiltakene er at studieåret kan forlenges, ved at vårsemesteret får utsatt avslutning og at høstsemesteret får tidligere oppstart enn i et normalår. Arbeidsgruppen foreslår at institusjonene selv kan gjøre en vurdering av om dette er noe de ønsker å gjennomføre eller ikke.

Akademikerne mener at studenter, som får et forlenget semester, må få økonomisk støtte slik at det er praktisk mulig for dem å følge studieprogresjonen. Det er også viktig at universitetene og høyskolene har økonomisk handlingsrom til å evt. å forlenge studieåret.

3. Digital kompetanseheving

Pandemien og smitteverntiltak har ført til at mye undervisnings- og vurderingsopplegg blitt flyttet over på digitale flater. Undersøkelser viser at kvaliteten på tilbudet varierer. De som studerer under pandemien må kunne forvente god undervisning, også når den flyttes til digitale flater. Akademikerne støtter NSOs innspill om ekstra midler til digital kompetanseheving ved institusjonene.

4. Satsing på livslang læring

Arbeidsledigheten er fortsatt høyere enn i en normalsituasjon, og de stadige utvidelsene av permitteringsregelverket har medført at tallet på permitterte arbeidstakere fortsatt er høyt. Tall fra NAV viser at 2,8 prosent av arbeidsstyrken var permittert i uke 15. Akademikerne understreker at kompetanseutvikling er en helt sentral nøkkel for å styrke omstillingsevnen i arbeidsmarkedet, og dette er særlig viktig i den situasjonen vi står inne i nå.

Det er positivt at regjeringen har styrket virkemidlene i Kompetanseprogrammet gjennom krisen, men det må bevilges ytterligere midler til denne satsingen. Dette er et tiltak som, i lys av arbeidsmarkedssituasjonen, ikke kan vente. Stortinget må sikre at tiltakene som er satt i gang kan videreføres og styrkes fra høsten 2021, slik at ledige og permitterte kan bygge kompetanse for å komme seg rasket mulig ut i jobb igjen.

5. Invester i grønn omstilling

Grønn plattform er et virkemiddel som mobiliserer bredt til økt samarbeid om grønn omstilling i næringslivet, og som forbereder Norge på deltakelse i EUs Green Deal. Første søknadsfrist til programmet er allerede 12 mai og Akademikerne er kjent med at det er mange konsortier og miljøer som jobber aktivt for å nå fristen.

Søknadsfristen er krevende for næringsbransjer med mange mindre aktører og for bedrifter med lite forskningserfaring. Etablering av brede søknadskonsortier, som det her kreves, er tidkrevende. En del søknadsprosesser vil ikke kunne ferdigstilles, og det gjelder særlig "unge" bransjer og bedrifter uten etablerte forsknings- og innovasjonsnettverk.

Forskningsinstituttenes fellesarena har foreslått en ny utlysningsrunde, høsten 2021. Akademikerne er enig i dette. Vi ber om at det åpnes for tilleggsbevilgning til Grønn plattform i revidert nasjonalbudsjett, basert på erfaringene fra første tildelingsrunde.