Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/4863
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag
Dato for vårt høringssvar: 6. februar, 2020

Akademikernes høringssvar- Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Akademikerne er positive til initiativer for å bevare utsatte humaniorafag, men mener langsiktigheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. En mer hensiktsmessig løsning er en ordning som tilbyr faste midler til alle, fremfor den konkurranseutsettingen som presenteres gjennom foreslåtte beredskapsløsning. Det må samtidig stilles krav til fagutvikling og fornyelse, og utvikling av insentiver til tetter tilknytning mellom arbeidsliv og akademia innen humaniora.

Det vises til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å gi høringsuttalelse til rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag.

Humaniora kjennetegnes bl.a. av svært mange små fag og ekspertiser som er – og kan bli – viktige på en rekke sentrale samfunnsområder. For at kunnskapsberedskapen i samfunnet skal være på et tilfredsstillende nivå, mener Akademikerne at det er avgjørende å bidra til at fagmiljøer innen humaniora opprettholdes og videreutvikles.

Definisjonen av utsatte fag:

Ekspertgruppen har definert utsatte fag som et fag som er tenkt lagt ned ved en institusjon som tilbyr dette som siste gjenværende fag nasjonalt. Akademikerne mener at «utsatte fag» må ha en bredere definisjon. Ekspertgruppens definisjon fanger ikke opp utfordringer knyttet til rekruttering og gjennomstrømming ved studieprogrammene. Gjennomstrømning og fullføring på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå bør vektlegges når «utsatte fag» defineres.

Beredskapsløsning som modell

Akademikerne mener den foreslåtte modellen ikke omfatter den langsiktigheten som er nødvendig for at et fagmiljø skal få rom for å utvikle seg. Den nyutviklingen som ekspertgruppen håper konkurranseutsetting vil bidra til oppnås bedre ved å bygge opp fagmiljøet på ett sted over tid. Akademikerne anser ingen av de nevnte modellene som presenteres i rapporten som tilfredsstillende. Om man går for den foreslåtte beredskapsmodellen, må det i så fall gjøres en evaluering av ordningen etter 2 år.

Oppsummerende

Akademikerne er positive til initiativer for å bevare utsatte humaniorafag, men mener langsiktigheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. En mer hensiktsmessig løsning er en ordning som tilbyr faste midler til alle, fremfor den konkurranseutsettingen som presenteres gjennom foreslåtte beredskapsløsning. Det må samtidig stilles krav til fagutvikling og fornyelse, og utvikling av insentiver til tetter tilknytning mellom arbeidsliv og akademia innen humaniora.

For øvrig viser vi til Samfunnsviternes høringssvar.