Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/3724
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank
Dato for vårt høringssvar: 7. desember, 2020

Akademikernes høringssvar- om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Akademikerne har inngitt høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementets høring om straffansvar for lønnstyveri mv. og om at lønn skal betales via bank. Akademikerne støtter forslagene.

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet 2. oktober 2020 om hhv. straffansvar for lønnstyveri mv. og om at lønn skal betales via bank.

Akademikerne støtter forslagene. Dette utdypes nedenfor.

1. Straffeansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Akademikerne støtter forslaget om en ny bestemmelse, § 19-1a, i arbeidsmiljøloven som skal gi grunnlag for straff for situasjoner hvor arbeidsgiver beriker seg av arbeidstakers lønn, såkalt «lønnstyveri». Slik vi ser det er det en uheldig skjevhet i den strafferettslige reguleringen, ved at arbeidstakere som stjeler penger fra sin arbeidsgiver risikerer streng straff, mens arbeidsgiver som begår lønnstyveri i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning, jf. også begrunnelsen for forslaget i høringsnotatet s. 3.

Vi støtter også forslaget om en økning i strafferammen, fra tre til fem år, for lovovertredelser under særlig skjerpende omstendigheter begått av innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgiver sted leder virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 19-1 andre ledd. Slik vi ser det vil dette gi bedre forholdsmessighet mellom strafferammene i arbeidsmiljøloven og annen sammenlignbar HMS-lovgivning som forurensningsloven, jf. departementets begrunnelse i høringsnotatet s. 27.

2. Straffeansvar for brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon

Akademikerne støtter departementets forslag om å innføre straffeansvar for brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) med bøter eller fengsel på inntil 2 år. Å innføre et slikt straffeansvar vil være viktig ikke bare for de berørte ansatte, men også fordi dette tiltaket vil kunne være med på å vanskeliggjøre arbeidslivskriminalitet, jf. høringsnotatet s. 24.

3. Arbeidstilsynets vedtakskompetanse etter allmenngjøringsloven

Akademikerne støtter også forslaget om en endring i allmenngjøringsloven § 11 slik at Arbeidstilsynet kan gi pålegg om at arbeidsgiver skal oppfylle plikten til å yte fastsatt lønn og eventuell annen godtgjørelse i henhold til allmenngjøringsvedtak.

4. Endringer i arbeidsmiljøloven - innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank

Akademikerne støtter forslaget om en ny lovbestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn i penger skal utbetales fra arbeidsgiver via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling. Slik vi ser det vil forslaget kunne være viktig for å begrense arbeidslivskriminaliteten, jf. høringsnotatet s. 3.

Forslaget til departementet innebærer at det i utgangspunktet skal være forbud mot å utbetale lønn i kontanter og at lønn skal betales via bank så fremt ikke slik betalingsmåte «er umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver», jf. forslaget til ny aml. § 14-15 andre ledd. Vi er enig i at det bør være en svært snever adgang til kontant betaling i visse tilfeller, og har i den forbindelse merket oss at det kan være særskilte behov knyttet til arbeidstilbudene i regi av ideelle organisasjoner, som for eksempel i rusomsorgen, jf. høringsnotatet på s. 12.

Vi støtter også forslaget til utvidelse av Arbeidstilsynets påleggs- og vedtakskompetanse knyttet til lovendringen av lønnsutbetaling via bank, jf. endringsforslaget i aml. § 18-6 første ledd.