Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/2844
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet
Dato for vårt høringssvar: 30. oktober, 2020

Akademikernes høringssvar- om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet

Akademikerne viser til departementets høringsbrev av 6. juli 2020, vedrørende forslag til endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere (Utsendingsforskriften).

Endringsforslagene kommer som en følge av at EU i juni 2018 vedtok et endringsdirektiv til Utsendingsdirektivet. For å oppfylle våre direktivforpliktelser overfor EU i denne sammenheng, foreslår departementet enkelte endringer i Utsendingsforskriften.

Akademikerne støtter i all hovedsak de endringsforslag departementet foreslår.

Akademikerne viser til departementets høringsbrev av 6. juli 2020, vedrørende forslag til endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere (Utsendingsforskriften).

Endringsforslagene kommer som en følge av at EU i juni 2018 vedtok et endringsdirektiv til Utsendingsdirektivet. For å oppfylle våre direktivforpliktelser overfor EU i denne sammenheng, foreslår departementet enkelte endringer i Utsendingsforskriften.

Akademikerne støtter i all hovedsak de endringsforslag departementet foreslår. Akademikerne mener imidlertid at perioden på 12 måneder som foreslås som grense for at utsendt arbeidstaker skal omfattes av alle arbeids- og ansettelsesvilkår i vertslandet, er alt for lang periode. Akademikerne mener perioden må være betraktelig kortere, helst kortet ned til en måned, maksimalt en 3 måneders grense. Det er viktig for å forhindre at innleid arbeidskraft underlegges dårligere arbeids- og lønnsvilkår.

De foreslåtte endringene har et mål om å sørge for større grad av likebehandling mellom utsendte arbeidstakere og vertslandets egne arbeidstakere. Akademikerne mener det i den sammenheng er viktig at Arbeidstilsynet tilføres tilstrekkelig ressurser og verktøy for å sanksjonere bestemmelsene, for å sørge for at bestemmelsene etterleves og for å bidra til den ønskede likebehandlingen.