Mottaker: Finansdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/3414
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - jobbfradrag for unge
Dato for vårt høringssvar: 17. juli, 2021

Akademikernes høringssvar- jobbfradrag for unge

Akademikerne mener at skatteutvalget som nylig er nedsatt bør se nærmere på forslaget og vurdere det i en helthetlig sammenheng.

Akademikerne oversender med dette vårt høringsinnspill til forslaget om å innføre et nytt fradrag for unge. Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for unge under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene for unge.

Akademikerne er enig i at det er bekymringsfullt med en så stor andel unge utenfor arbeidsmarkedet. Vi mener imidlertid at forslaget om jobbfradrag som nå foreligger er for svakt utredet, med tanke på uheldige konsekvenser og vridninger. I tillegg medfører forslaget et stort provenytap. Akademikerne mener at skatteutvalget som nylig er nedsatt bør se nærmere på forslaget og vurdere det i en helthetlig sammenheng.