Mottaker: Arbeidstilsynet
Mottakers saksnr.: 2020/18580
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Forslag til endringer i internkontrollforskriften
Dato for vårt høringssvar: 26. oktober, 2020

Akademikernes høringssvar: Høring av forslag til endringer i internkontrollforskriften

Akademikerne har inngitt høringssvar til Arbeidstilsynets høring om forslag til endringer i internkontrollforskriften. Akademikerne støtter i all hovedsak forslagene, men har noen merknader når det gjelder samordning av internkontroll virksomheter imellom.

Vi viser til Arbeidstilsynets brev av 7. juli i år om høring av forslag til endringer i internkontrollforskriften.

Vi støtter i all hovedsak de foreslåtte endringene. Når det gjelder forslagene til §§ 6 første ledd og 6a kommenteres disse særskilt nedenfor.

Forslaget til § 6 nytt første ledd

Når det gjelder forslaget til endringer i internkontrollforskriften § 6 om samordning av internkontroll, mener vi forslaget til ordlyd i nytt første ledd bør justeres noe for å gjøre det mer brukervennlig og klargjørende.

I forslaget til ny § 6 første ledd er det foreslått at dagens begrep «felles aktiviteter eller områder» omformuleres til «virksomheter som har aktiviteter, lokaliteter eller innretninger som er felles eller som kan påvirke andre». Slik vi forstår det vil begrepet omfatte både virksomhetenes direkte og indirekte påvirkning av hverandre, men også påvirkning av virksomhetenes naboer eller miljøet som sådan. Også påvirkning uavhengig av geografisk avstand vil være omfattet, jf. høringsnotatet s. 7. Hvor omfattende dekningsområdet for påvirkningsbegrepet er fremgår imidlertid ikke tydelig av forslaget til ny § 6 første ledd. Dette må etter vårt syn tydeliggjøres i forskriftens ordlyd.

Vi har for øvrig merket oss presiseringen i høringsnotatet på s. 7 om at det ikke stilles krav om at virksomhetene skal samordne hele internkontrollen, og at samordningsplikten bare omfatter deler av internkontrollen der det er felles risikoforhold. Forslaget til ordlyd i § 6 første ledd kunne vært enda tydeligere for å få dette frem, for eksempel som ny andre setning (og slik at forslaget til andre setning blir ny tredje setning): «Samordningsplikten omfatter de delene av internkontrollen der det et felles risikoforhold med andre virksomheter.»

Forslaget til ny § 6a

Samordningsbegrepet i internkontrollforskriften blir gjerne knyttet til samordning mellom virksomheter, ikke samordning mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Forslaget om å flytte gjeldende §6 andre ledd til ny § 6a mener vi er hensiktsmessig. Vi støtter forslaget.