Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/1223
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høyring - forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling
Dato for vårt høringssvar: 9. juni, 2021

Akademikernes høringssvar- forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

Akademikere ser det som positivt at også langvarig ventetid på behandling i helsevesenet skal kunne gi mulighet for forlengelse av folketrygdlovens varighetsbegrensning for rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Behandling og forbedring av helse kan ta tid, også mens man får behandling/oppfølging. Det må derfor være mulighet for utsettelser og skjønn i vurderinger av AAP.

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger, mulighet for forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling (folketrygloven § 11-12 andre ledd bokstav a).

Akademikere ser det som positivt at også langvarig ventetid på behandling i helsevesenet skal kunne gi mulighet for forlengelse av folketrygdlovens varighetsbegrensning for rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Behandling og forbedring av helse kan ta tid, også mens man får behandling/oppfølging. Det må derfor være mulighet for utsettelser og skjønn i vurderinger av AAP.

Vi vil i denne sammenheng påpeke at mange har behov for å vedlikeholde sin kompetanse også i disse venteperiodene. Det er derfor viktig at lovverket ikke legger begrensninger på dette, og at NAVs praktisering kan bidra til å synliggjøre mulighetene som ligger for arbeidsgivere, til å anvende restarbeidsevnen man har under sykdom og under venting på behandling.

Det fremstår noe uklart hva departementet legger til grunn at unntaksvurderingen skal bestå av, der det blant annet fremgår: "Departementet mener derfor at det i unntaksvurderingen må kunne legges vekt på om det har vært mulig å gjennomføre andre aktiviteter i påvente av behandlingen" (høringsnotatet pkt. 4.1.1 på side 7).

Vi mener at det må gis større rom for å opprettholde kontakten med arbeidslivet mens man venter på behandling, uten at dette vil forhindre muligheten for å innvilges unntak. Vi mener det er viktig å jobbe for å belyse fordelene av å beholde personer med redusert arbeidsevne og understreke mulighetene for støtteordninger som finnes hos NAV for å realisere dette.

Mange ansatte med høy kompetanse har gode muligheter for å anvende sin restarbeidsevne. Dette innebærer også at arbeidsgiverne har gode muligheter for å benytte seg av deres kompetanse og erfaring i nye roller og arbeidsformer, også ved redusert arbeidsevne. En ventetid på behandling som har til hensikt å øke arbeidsevnen bør kunne anvendes til å opprettholde og vedlikeholde den kompetanse en har. Samtidig som den gi grunnlag for utvidet tid på arbeidsavklaringspenger for å kunne avklare reell arbeidsevne, også etter hensiktsmessig behandling er gjennomført.