Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/3753
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet
Dato for vårt høringssvar: 3. september, 2021

Akademikernes høringssvar- forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Akademikerne støtter forslagene som blir lagt fram i denne rapporten.

Akademikerne viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 14.07.2021 – Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet er en alvorlig utfordring som må møtes med velfungerende samarbeid. Arbeidsgruppens rapport er et grundig og viktig bidrag på dette området, og Akademikerne støtter forslagene som blir lagt fram i denne rapporten.