Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/3640
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven
Dato for vårt høringssvar: 20. september, 2021

Akademikernes høringssvar- Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Akademikerne støtter forslagene.

Kunnskapsdepartementet foreslår flere endringer i universitets- og høyskoleloven som skal styrke studentenes rettigheter.

Departementet foreslår blant annet å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet, presisering av institusjonenes plikt til tilrettelegging og lovfeste institusjonenes plikt til faglig oppfølging.

I tillegg foreslår departementet å dele læringsmiljøbestemmelsen inn i flere bestemmelser slik at den blir enklere å lese, og det foreslås og to alternative løsninger for organiseringen av institusjonenes klagenemnd.

Høringsforslaget inneholder også forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven, slik at ordningene som i dag ligger i NOKUT for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og utenlandsk fagskoleutdanning, samt godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, kan overføres til det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Akademikerne mener forslagene er fornuftige, og støtter dem.