Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/6036
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mv.)
Dato for vårt høringssvar: 14. januar, 2021

Akademikernes høringssvar- Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

Akademikerne har inngitt høringssvar til Kunnskapsdepartementets høring om forslag til statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.) Høringssvaret er begrenset til høringsnotatets forslaget om unntaksbestemmelse for forskere med en ledende faglig rolle. Akademikerne støtter forslaget.

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev den 27. november 2020 om forslag til statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

Dette høringssvaret er begrenset til høringsnotatets punkt 3.4 om unntaksbestemmelse for forskere med en ledende faglig rolle.

Akademikerne støtter departementets vurdering om at det er viktig å ha et utlendings- og statsborgerregelverk som gjør det attraktivt for internasjonale toppforskere å søke til norske forskermiljøer, jf. høringsnotatet pkt. 3.4 på s. 14. Ut fra dette kan Akademikerne støtte forslaget om å innføre særregler om oppholdstid for statsborgerskap for slike internasjonale toppforskere.

Departementet har avgrenset forslaget til «forskere som er tilknyttet norsk forskningsinstitusjon og som har en ledende faglig rolle i en forskergruppe med utstrakt internasjonalt samarbeid», jf. høringsnotatet på s. 15. Slik vi ser det bør særregler for denne gruppen etter en tid evalueres for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer/justeringer i hvilke forskerstillinger som slike særregler skal gjelde for.