Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/4856
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv i forbindelse med utbruddet av covid-19
Dato for vårt høringssvar: 20. november, 2020

Akademikernes høringssvar- Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv i forbindelse med utbruddet av covid-19

Akademikerne støtter departementets forslag, men uttrykker bekymring for læringsutbyttet der det nå er vanskelig å gjennomføre tilstrekkelig praksis.

Vi viser til høringsbrev av 13. november om høring om forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Akademikerne støtter departementets forslag om å forlenge den midlertidige forskriften til 1. juli 2021.

Vi ønsker samtidig å gi uttrykk for vår bekymring for studentenes læringsutbytte i dagens situasjon, i særdeleshet for odontologi, medisin og andre utdanninger hvor praksis utgjør en vesentlig del og er et krav. Det er svært vanskelig for disse studienes del å gjennomføre undervisning av høy kvalitet uten tilstrekkelig praksis.

Det er, som departementet påpeker i høringsnotatet, viktig at lærestedene sørger for at utdanningene tilfredsstiller alle krav i forskrifter, rammeplan og direktiv dersom praksis og annen undervisning og veiledning kan tilbys på ordinært vis og med forsvarlig smittevern.

Der praksis ikke kan gjennomføres som normalt, støtter vi departementet i at utdanningsinstitusjonene bør prioritere lærings- og undervisningsformer som sikrer studentene kontakt med pasienter og brukere.