Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/4064
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling
Dato for vårt høringssvar: 1. desember, 2020

Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Akademikerne støtter departementets forslag til endringer i forvaltningsloven. Vi deler departementets vurdering om at en større og tydeligere delingsadgang vil være viktig for et effektivt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet.

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet den 2. september i år om forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5.

Akademikerne støtter departementets forslag til endringer i forvaltningsloven. Vi deler departementets vurdering om at en større og tydeligere delingsadgang vil være viktig for et effektivt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet, jf. høringsnotatet s. 5.

I vårt høringssvar til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, påpekte vi blant annet at utvalgets forslag til § 36 kunne oppleves lite forståelig i sin oppbygning, samt at forholdsmessighetsvurderingen ville kunne være krevende å håndtere ut fra omtalen i utvalgets merknader til lovforslaget.

Departementets forslag til både omstruktureringer og lovfesting av sentrale momenter i forholdsmessighetsvurderingen, er derfor endringer som vi støtter. Vurderingene vil imidlertid fremdeles kunne være utfordrende i behandlingen av enkeltsaker, og vi konstaterer derfor fortsatt at nye bestemmelser på området som hovedregel vil kreve saksbehandlere med høy kompetanse i form av juridisk og annen akademisk fagbakgrunn.

I vårt høringssvar til ny forvaltningslov tok vi også opp behovet for å klargjøre noen overordnede kriterier for hva som menes med begrepet «forvaltningsorgan», jf. også forslaget til ny § 13b nr. 7 og 8. Særlig i større kommuner kan tjenesteområder som har naturlige samarbeidsflater være organisert i ulike enheter, etater etc. Det kan da lett oppstå usikkerhet om hvordan begrepet skal forstås. Departementet oppfordres til å klargjøre dette for eksempel i lovproposisjonen ved å gi en utdypende, samlet omtale av gjeldende rett på området.

Vi viser for øvrig til høringsuttalelsen fra Juristforbundet og stiller oss i all hovedsak bak denne.