Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/3445
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger)
Dato for vårt høringssvar: 20. desember, 2019

Akademikernes høringssvar - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere

Akademikerne er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte lovendringene som skal ivareta personvernforordningens strenge krav til behandling av personopplysninger, men har følgende kommentarer:

- Lovarbeid og lovgivning på dette området forutsetter tett samarbeid mellom teknologer og fagpersoner innen blant annet personopplysningsområdet. Det fremgår ikke av høringsnotatet om dette er ivaretatt

- Skjønnsmessige rettslige begreper er ikke egnet for helautomatisert behandling. Forslagene om at en helautomatisert avgjørelse ikke kan bygge på skjønnsmessige vilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom, bør derfor ikke uten videre lovfestes. Før slik helautomatisering gjennomføres, må de lovbestemmelsene dette kan være aktuelt for vurderes også av teknologer.

- Akademikerne etterlyser for øvrig en bredere vurdering av lovforslagene i lys av det alt pågående lovarbeidet med ny forvaltningslov (NOU 2019:5). Dette gjelder særlig utvalgets forslag om helautomatisert saksbehandling og automatiserte saksbehandlingssystemer.

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev den 5.11.2019 om

høring om forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov

om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven mv. (behandling av

personopplysninger).

Akademikerne er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte lovendringene

som skal ivareta personvernforordningens strenge krav til behandling av

personopplysninger, men har følgende kommentarer:

- Lovarbeid og lovgivning på dette området forutsetter tett samarbeid

mellom teknologer og fagpersoner innen blant annet

personopplysningsområdet. Det fremgår ikke av høringsnotatet om dette er

ivaretatt.

- Skjønnsmessige rettslige begreper er ikke egnet for helautomatisert

behandling. Forslagene om at en helautomatisert avgjørelse ikke kan bygge

på skjønnsmessige vilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom, bør derfor

ikke uten videre lovfestes. Før slik helautomatisering gjennomføres, må de

lovbestemmelsene dette kan være aktuelt for vurderes også av teknologer.

- Akademikerne etterlyser for øvrig en bredere vurdering av lovforslagene i

lys av det alt pågående lovarbeidet med ny forvaltningslov (NOU 2019:5).

Dette gjelder særlig utvalgets forslag om helautomatisert saksbehandling og

automatiserte saksbehandlingssystemer. Det vises for øvrig til

Akademikernes høringssvar til Justis og beredskapsdepartementet, pkt. 7.

Med vennlig hilsen,

Akademikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver