Mottaker: Nærings- og fiskeridepartementet
Mottakers saksnr.: 19/3765-
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: Høring - Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked
Dato for vårt høringssvar: 6. desember, 2019

Akademikernes høringssvar- Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked

For Akademikerne er det viktig med lovgivning som gir gode rammevilkår for selvstendige næringsdrivende og som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige markeder.

Geoblokkeringsforordningen (2018/32) forutsetter at enkelte supplerende bestemmelser tas inn i lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) og en ny forskrift. Det er forslaget til disse bestemmelsene som nå er gjenstand for høring

Høring - gjennomføring av forordning om geoblokkering og diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, bosted, etableringssted eller nasjonalitet

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev den 19.09.2019 om gjennomføring av forordning om geoblokkering og diskriminering på bakgrunn av bosted, etableringssted eller nasjonalitet.

Akademikerne har tretten medlemsforeninger med til sammen nærmere 220 000 medlemmer, herunder mange selvstendige næringsdrivende (Akademikerne N).

For Akademikerne er det viktig med lovgivning som gir gode rammevilkår for selvstendige næringsdrivende og som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige markeder. Geoblokkeringsforordningen (2018/32) forutsetter at enkelte supplerende bestemmelser tas inn i lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) og en ny forskrift. Det er forslaget til disse bestemmelsene som nå er gjenstand for høring.

Vi har følgende merknader til høringsnotat datert 19.09.19:

1. Hvordan forordningen gjøres til norsk rett Departementet foreslår å gjennomføre geoblokkeringsforordningen ved å etablere en forskriftshjemmel i tjenesteloven § 19a. Akademikerne støtter departementets forslag. Vi konstaterer imidlertid at forordningen er lite tilgjengelig hva gjelder formuleringsmåter og brukervennlighet. Vi ber derfor departementet vurdere, innenfor de EØSrettslige rammer, om de mest sentrale bestemmelsene i forordningen kan inntas direkte i forskriften på en lettere tilgjengelig måte ut fra hensynene til brukervennlighet og klart språk.

2. Håndhevingsmyndighet utenfor forbrukerforhold Departementet foreslår en forskrift om geoblokkering. I forslaget til forskrift § 2 fremgår det at Forbrukertilsynet skal føre kontroll med at bestemmelsene i forordningen overholdes. Av høringsnotatet, på side 10, fremgår det at det kan være tilfeller av næringsvirksomhet som omfattes av forordningen, men hvor forbrukerhensyn ikke er til stede. I så fall vil ikke Forbrukertilsynet kunne håndheve forordningen. Departementet mener den næringsdrivende i slike tilfeller må bringe saken inn for de ordinære domstoler, og viser til hvordan øvrige land i Norden har løst dette. Akademikerne mener det er uheldig at det legges opp til et system hvor Forbrukertilsynet ikke kan håndheve alle saker på forordningens område. Også alle næringsdrivende må kunne ha et kostnadsfritt og effektivt lavterskeltilbud når de opplever seg utestengt, eller på annen måte diskriminert ved handel av varer og tjenester på nettet. En slik trygghet børdet tilrettelegges for uavhengig av om tvisten kan sies å falle innenfor ellerutenfor forbrukerforhold. Vi vil her særlig trekke frem at hovedvekten av norske virksomheter er innenfor SMB-segmentet. For slike næringsdrivende vil det i praksis være en svært høy terskel for å prøve saker for domstolene innenfor områder som for eksempel geoblokkeringsforskriften.

3. Etablering av unntaksbestemmelse for små virksomheter Geoblokkeringsforordningens bestemmelser om forbud mot diskriminering omfatter ikke vare- og tjenestetilbydere/virksomheter som er fritatt for moms etter rådsdirektiv 2006/112/EF (merverdiavgiftsdirektivet). Merverdiavgiftsdirektivet er ikke gjort til en del av EØS-avtalen. Devirksomhetene som er unntatt etter geoblokkeringsforordningen, er slik vi forstår det små virksomheter med svært begrenset omsetning. Akademikerne mener det er viktig at norske små virksomheter på dette området behandles på linje med tilsvarende virksomheter i EU-stater. Vi støtter derfor departementet i at det her må foretas nødvendige tilpasninger i forbindelse med forordningens innlemmelse i EØS-avtalen.

Med vennlig hilsen,

Akademikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver